Regionutvecklingen ses över

I samband med landskapsreformen omstruktureras delvis förhållandet mellan staten och landskapen och deras verksamhetssätt. Också när det gäller regionutveckling leder landskapsreformen till förändringar i planeringen, verksamhetssätten och aktörernas roller. Arbets- och näringsministeriet har berett en reform i samarbete med andra ministerier, regionförvaltningen och andra parter av betydelse för regionutvecklingen.

Efter landskapsreformen ligger ansvaret för regionutvecklingen hos landskapen i fråga om deras områden, hos kommunerna i fråga om deras områden samt hos staten. Landskapen svarar för den strategiska utvecklingen av sina områden i samarbete med de aktörer som är centrala. Kommunerna har en viktig uppgift i att skapa en gynnsam verksamhetsmiljö för tillväxt, arbete och näringsliv.

Staten har även framöver ett starkt intresse av att främja regionernas livskraft och tillväxt – och därigenom framgången för hela landet.

Regionerna utvecklas i samarbete

 

Undersökning om landskapsreformens inverkan på makt- och ansvarsförhållandena

I januari 2017 färdigställdes en forskningsrapport om landskapsreformens inverkan på regionutvecklingssystemet samt kundorienteringen, kostnadseffektiviteten och den samhälleliga genomslagskraften hos NTM-centralernas och TE-byråernas tjänster (VAAKA-projektet). Projektet genomfördes av ett konsortium som leddes av konsultbyrån för regionutveckling MDI och i samarbete med Melkior Oy och Tempo Economics Ab. Undersökningen var ett led i verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016. Undersökningen gjordes på arbets- och näringsministeriets initiativ och den styrdes av en förvaltningsövergripande styrgrupp. Länk till undersökningen.