Rymdtekniken har tagits i bruk effektivt

Rymdverksamheten sammanhänger i vid omfattning med olika sektorer av det finska samhället.

Rymdtekniken bidrar exempelvis till:

 • utarbetandet av väderprognoser
 • bilnavigeringen
 • TV-sändningarna
 • tryggandet av de centrala funktionerna i samhället (bl.a. sjösäkerhet och beredskap för skogsbränder)
 • miljöskyddet (bl.a. gruvdriften)
 • räddningstjänsterna och
 • hanteringen av transporter och logistik.

Begreppet rymden är nära förknippat med hög teknologi och samhällsnyttiga applikationer som bl.a. genom öppen geografisk information även stärker konkurrenskraften hos tjänster. Applikationerna inom jordobservation, satellittrafik och satellitpositionering syftar till global affärsverksamhet.

De fyra centrala sektorerna i Finlands rymdverksamhet är

 • vetenskaplig forskning om rymden och jordklotet
 • satellitbaserad fjärranalys
 • satellitpositionering och
 • rymdindustri

Strategi fastslår spjutspetsarna i Finlands rymdverksamhet

Finlands rymdverksamhet utnyttjas under de kommande åren speciellt i lösningar för de arktiska områdena och i användningen av öppna datamaterial. Målet är att Finlands rymdverksamhet inom utvalda sektorer ska vara på toppnivå i världen år 2020.

I strategin för Finlands rymdverksamhet för åren 2013−2020 presenteras visionen, målen och utvecklingsstrategin för den finska rymdverksamheten. Strategins mål fokuserar på applikationer som är viktiga med tanke på samhället.

De spetsprojekt som fastslås i strategin riktas till följande områden:

 • de ökande kraven i det arktiska området bemöts genom rymdapplikationer
 • tjänsternas konkurrenskraft stärks med hjälp av öppen geografisk information
 • nivån på den vetenskapliga forskningen höjs med stöd av Europeiska rymdorganisationens och Europeiska unionens program och
 • rymdindustrin svarar på den allt hårdare konkurrensen genom specialisering och applikationer.

Delegationen för rymdärenden sammanför de nationella aktörerna

Rymdfrågorna är horisontella och överskrider förvaltningsgränserna. I samband med arbets- och näringsministeriet finns en delegation för rymdärenden som är ett rådgivande organ och som samlar in synpunkter från de olika förvaltningsområdena.

Delegationen har också svarat för utarbetandet av den nationella rymdstrategin för åren 2013–2020 och följer systematisk upp hur den genomförs. Finländarnas deltagande i Europeiska rymdorganisationens (ESA) forsknings- och vetenskapsprogram koordineras av Tekes.

Ytterligare upplysningar: Marjaana Aarnikka
marjaana.aarnikka(at)tem.fi