En preliminär version av ramverk färdigställdes till grund för referensscenariot

I scenarioramverket presenteras de antaganden som används i referensscenariot. Med hjälp av referensscenariot bedömer man hurdana effekter redan beslutade politikåtgärder har på den framtida utvecklingen. I scenariot ingår de energi- och klimatpolitiska åtgärderna som verkställts före den 1 september 2016. Regeringsprogrammets nya energi- och klimatmål ingår inte i referensscenariot. Scenarioramverket finns nedre på sidan.

Referensscenariot är inte en prognos, utan det beskriver den situation som väntar om nya åtgärder inte vidtas. Om de uppställda energi- och klimatmålen inte nås genom åtgärderna i referensscenariot behövs det nya politikåtgärder. De nya politikåtgärderna kommer att ingå i ett separat politikscenario.

Scenarioramverket har sammanställts utifrån bakomliggande antaganden om bl.a. världsekonomin, den finländska samhällsekonomin och befolkningsutvecklinge, energipriserna, trafiken, jord- och skogsbruket, industrin och uppvärmningen av byggnader. Dessa antaganden används då referensscenariot görs upp.

Som en bilaga till scenarioramverket medföljer dessutom en lista på de nuvarande ekonomiska styrmedlen för förnybar energi, bränsleaccisen för 2016, den förväntade ekonomiska tillväxten inom olika branscher samt en prognos för befolkningsmängdens utveckling.

Kommentarer om scenarioramverket kan skickas till addressen strategia2016(at)tem.fi.

Ytterligare upplysningar: bettina.lemstrom(at)tem.fi