Statligt stöd för sjömännens resekostnader

En sjömans arbetsgivare får ersättning av statens medel för en del av de resekostnader som arbetsgivaren betalat för arbetstagarens resor från fartyget till hemmet och från hemmet till fartyget. 

Kostnader som ersätts av statens medel är

  • direkta resekostnader (bl.a. flyg-, tåg- och bussbiljetter, användning av egen bil), 
  • kostnader för arbetstagarens uppehälle under resan (övernattningar och måltider under resan) och
  • kostnader för anordnande av resan.

Närmare bestämmelser om det statliga stödet finns i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader.

Ansökningarna om ersättning sänds under adress: KEHA-keskus/Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere, maksatusalue.keskinen(at)ely-keskus.fi

Yttelrigare information och lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi