Stadsutveckling i EU-program

EU:s medlemsstater samarbetar på många sätt kring stadspolitiken. Samarbetet kretsar bl.a. kring stadsdimensionen i sammanhållningspolitiken, utveckling av nätverksbildningen mellan städerna, stödjande av hållbar stadsutveckling och stärkning av stadsforskningen på EU-nivå.

Medlemsländerna och EU-kommissionen håller på och stärker stadspolitiken genom beredning av en urban agenda på EU-nivå. Medlemsländernas ministrar med ansvar för urbana frågor godkände beredningen av agendan i juni 2015 genom den s.k. Rigadeklarationen. Agendan och dess konkreta samarbetsteman kommer att godkännas i Amsterdam i maj 2016 under Nederländernas ordförandeskap.

Genom EU:s urbana agenda strävar man efter att koncentrera medlemsländernas, kommissionens och övriga aktörers gemensamma arbete för utveckling av städerna.

De främsta målen är att

  • bättre än tidigare utnyttja städernas potential som källor till jobb, tillväxt och innovationer för att stödja hela EU:s tillväxt och uppnåendet av Europa 2020-målen
  • stärka samordningen av EU-politik som inverkar på städerna och förbättra de EU-bestämmelser som inverkar på stadsutvecklingen
  • främja ett effektivare informationsutbyte mellan medlemsländerna och städerna och ett ömsesidigt lärande.

Ytterligare upplysningar: olli.voutilainen(at)tem.fi