Stödets maximibelopp

Energistödets andel av de godtagbara kostnaderna kan enligt statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012) vara högst

 • 60 % vid kartläggningarna av förnybar energi inom kommunsektorn
 • 50 % vid energikartläggningar inom kommunsektorn, mikroföretag och SMF-företag,
 • 40 % vid andra energikartläggningar, -analyser och -utredningsprojekt
 • 40 % vid investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet, ny teknik
 • 30 % vid investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet, sedvanlig teknik
 • 30 % vid övriga investeringar för minskning av sådana miljöolägenheter som beror på energiproduktionen

Typiska projekt och typiskt stöd 2017

Riktgivande procenttal för stödet av de godtagbara kostnaderna år 2017 är följande.

Investeringar i förnybar energi 2017 enligt typ av projekt (sedvanlig teknik):

Värmecetraler (träbränslen) 10–15 %
Värmepumpar 15 %*
Solvärme 20 %
Småvattenkraft 15–20 %
Deponigas 15–20 %
Solel 25 %
Biogas 20–30 %
Småskalig vindkraft 20–25 %

*Med undantag av projekt för utnyttjande av avfalls- och spillvärme; på dem tillämpas samma stödprocent som vid energisparandet

Stöd beviljas inte för

 • värmecentraler vars termiska effekt överstiger 10 MW
 • projekt för värmeproduktion om man till följd av projektet övergår från fjärrvärme till separat värmeproduktion
 • energieffektivitets- eller värmepumpsprojekt vid nybyggnadsobjekt (exkl. ny teknik)
 • anskaffning av materiel (inkl. hackare, krossar, fliscontainrar, annan materiel) för produktion av träd- och återvinningsbränsle (exkl. projekt som inbegriper ny teknik)
 • projekt för avfallsförbränningsanläggningar
 • projekt som har samband med gatubelysningen
 • energibesiktningar som utförs av stora företag.

Vid solelprojekt kan stöd beviljas också för nybyggnadsprojekt.

När det gäller vindkrafts- och biogasprojekt stöds endast projekt som inte uppfyller kriterierna för godkännande i tariffsystemet enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

Investeringar för främjande av energisparandet och energieffektiviteten 2017 (sedvanlig teknik):

 • 20 % för företag och sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetsavtal
 • 25 % om ESCO-tjänsten används vid ovanstående
 • 15 % för andra företag och sammanslutningar än sådana som anslutit sig till energieffektivitetsavtal om ESCO-tjänsten används

För projekt som inbegriper ny teknik beviljas stödet förhöjt från fall till fall (20 – 40 %) också när det gäller företag och kommuner som inte omfattas av energieffektivitetsavtal.