Tillväxt genom internationella talanger

Arbets- och näringsministeriet inledde hösten 2016 en agenda för tillväxt genom internationella talanger. Agendans syfte är att främja en bättre anknytning mellan migrations-, närings- och innovationspolitiken och att dra nytta av internationella talanger när det gäller att stödja tillväxt och internationalisering i företag.

Med internationella talanger avses i agendan invandrare eller finländska återflyttare som har kompetens på hög nivå, internationell erfarenhet och expertis samt nätverk som kan medföra mervärde för näringslivet. Det är inte väsentligt av vilken anledning personen kommit till Finland eller vilken ställning han eller hon har på arbetsmarknaden, utan västenligt är det mervärde som personen kan medföra för företaget.

Agendans mål

  • Finland lockar internationella talanger och drar nytta av deras nätverk för att få investeringar.
  • Företag drar nytta av internationella talangers nätverk och expertis i tillväxten och internationaliseringen.
  • Näringslivets ekosystem och innovationsplattformar så väl som arbetsmarknaden är öppna för internationella talanger och sporrar till företagande.

Internationell kompetens görs tillgänglig för företag

Invandringen till Finland ökar kraftigt. De viktigaste orsakerna bakom invandringen till Finland är arbete, familj och studier. Den internationella kompetens som migrationen medför kan skapa nya jobb, företagande och innovationer samt främja företags tillväxt och internationalisering. Det behövs dock åtgärder med hjälp av vilka den internationella kompetensen ska kunna kanaliseras som mervärde i näringslivet.

Genom agendans åtgärder främjas internationella talangers delaktighet och etablering i yrkesmässiga nätverk, innovationssammanslutningar och startup-verksamhet samt deras integrering i befintliga processer och tjänster som stöder tillväxt och internationalisering. Samtidigt försöker man stärka företagens förmåga att inse mervärdet i kompetensen och nätverken hos internationella talanger. Avsikten är att företag hittar internationella talanger med hjälp av företagstjänster.

Företagen kan dra nytta av den internationella kompetensen speciellt i försäljning och marknadsföring, produktutveckling, analyser om målmarknader, fördjupning av kundrelationer och byggande av partnerskapsnätverk. Med hjälp av den internationella kompetensen kan man dessutom utveckla ny affärsverksamhet, stärka företags konkurrenskraft både på inhemska och internationella marknader, minska kompetensflaskhalsar på hemmamarknaden, locka investeringar till Finland och skapa nya arbetstillfällen.

Talent Boost-programmet

I regeringens halvtidsöversyn i april 2017 beslutades att agendan för tillväxt genom internationella talanger utvidgas till ett för hela statsrådet gemensamt, förvaltningsövergripande åtgärdsprogram, Talent Boost.

Med hjälp av programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

I programmets åtgärder ingår bland annat inriktad marknadsföring av Finlandsbilden, säkerställande av nödvändiga tjänster samt utveckling av näringslivets ekosystem, innovationsplattformar samt arbetsmarknaden, så att dessa är öppna för internationella talanger och sporrar till företagande.

Dessutom gnomförs internationaliseringsriktlinjerna för högskoleutbildning och forskning samt möjliggörs att ärenden hos myndigheter kan uträttas på engelska. Sysselsättningen och tillväxten stöds i utlänningslagen genom möjliggörande av att ett speciellt uppehållstillstånd för start‐up‐företagare kan beviljas tillväxt- och innovationsföretag.

Projektansökan för Tillväxt genom internationella talanger startar den 14 juni 2017.
Läs mer på webbplatsen www.strukturfonder.fi.

Ytterligare upplysningar

Laura Lindeman, specialsakkunnig, tfn 029 504 7205, laura.lindeman(at)tem.fi