Tillväxtzoner

Tillväxtzonerna begränsar sig inte till administrativa gränser, utan de bildar funktionella områden. Målet med utvecklandet av tillväxtzonerna är att öka affärsverksamheten, förbättra arbetskraftens rörlighet och locka investeringar på internationell nivå.

Utgångspunkten är att utveckla zonerna som funktionella helheter, över adminstrativa gränser och med utnyttjande av befintliga trafiksystem så att i synnerhet arbetskraftens rörlighet förbättras.

Med strategisk utveckling av zonerna strävar man efter att regional utveckling och regionplanering samt närings-, sysselsättnings- och trafikpolitiska helheter ska beaktas bättre än för närvarande. Ett mål med utvecklandet är också att förbättra de internationella kontakterna och intensifiera samarbetet över Finlands gränser.

Arbets- och näringsministeriet har inlett ett ansökningsförfarande för tillväxtzonerna i anslutning till spetsprojektet regionala innovationer och försök. I tävlingen för tillväxtzonerna, som ordnas för första gången, väljs de 1–2 bästa förslagen ut, och staten ingår sedan ett strategiskt avtal för utveckling av zonerna med den eller de zoner som lämnat dessa förslag.

Tävlingen för tillväxtzonerna genomförs samtidigt som tillväxtavtalsförfarandena med städerna. Ansökningarna bedöms i början av 2016, och avtalen undertecknas under våren.

Ytterligare upplysningar: lari.anttonen(at)tem.fi