Totalreform av upphandlingslagstiftningen

För närvarande pågår en revidering av Finlands lagstiftning om offentlig upphandling. Ett av målen för totalreformen är att upphandlingsförfarandena ska förenklas. Genom reformen främjas t.ex. bättre beaktande av sysselsättnings- och hälsoaspekter samt sociala aspekter vid offentlig upphandling.

Ytterligare syften är att öka de små och medelstora företagens deltagande i anbudsförfaranden, att se över de nationella tröskelvärdena samt att skapa en övervakningsmekanism för upphandlingen.  Den beredningsgrupp som tillsatts för att bereda projektet har lämnat ett betänkande i form av ett utkast till regeringsproposition som offentliggjordes den 13 maj 2015.

Bakgrunden till reformen är de EU-direktiv om offentlig upphandling som antogs i april 2014. Direktiven innebär en reform av nästan hela den gällande EU-regleringen om upphandling.

ESPD

Ytterligare upplysningar

markus.ukkola(at)tem.fi

 

Filer

På andra webbplatser