Turism i siffror

Utgående från turismräkenskaperna* har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland ökat under de senaste åren. Intäkterna från turismen har under flera år varit över 14 miljarder euro. År 20143 uppgick de intäkter som de internationella turisterna lämnar i Finland redan till mer än 4,4 miljarder euro. Turismklustret uppskattas sysselsättera 1480 000 personer. år 2025. Branschen har också mycket stora multiplikatoreffekter på andra branscher, såsom bygg-, transport- och handelsbranschen.

  • Utgående från turismräkenskaperna har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland hållits oförändrad, kring 2,5 procent. Jämfört med mervärdet från andra branscher, var mervärdet från turismen större än till exempel från produkter från utvinning av mineral, livsmedels- och dryckersindustrin och skogsindustrin.
  • Den totala efterfrågan som hänför sig till turismen uttryckt i euro var 14,2 miljarder euro enligt de preliminära uppgifterna för 2014. De utländska turisterna svarade för knappt 30 procent, dvs. 4,03 miljarder euro, av den totala efterfrågan inom turismen.
  • År 2014 ökade antalet personer som var sysselsatta inom turismsektorerna med 1 400 personer.  Antalet uppgick då till sammanlagt 139 200 personer, vilket utgör hela 5,6 procent av samtliga sysselsatta i Finland.
  • Under 2007-2011 växte förädlingsvärdet av turismen nästan fyra gånger snabbare än samhällsekonomi i övrigt. År 2012 var ökningen fortfarande över fyra procent, men under 2013 vände utvecklingen.
  • År 2015 registrerades i Finland drygt 14,3 miljoner inhemska och 5,5 miljoner utländska övernattningar, och Ryssland var fortfarande den viktigaste marknaden.
  • Antalet internationella turister har fördubblats under 2000-talet.

ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsutsikterna.

 *Turismräkenskaper, dvs. satelliträkenskaper för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs ur många synvinklar på ett täckande sätt. Systemet är ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU.

Ytterligare upplysningar: nina.vesterinen(at)tem.fi

 

På andra webbplatser