Turism i siffror

Utgående från turismräkenskaperna* har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland ökat under de senaste åren. Intäkterna från turismen har under flera år varit ungefär 14 miljarder euro. År 2015 var de intäkter som de internationella turisterna lämnar i Finland ungefär 4 miljarder euro. Turismklustret uppskattas sysselsättera 140 000 personer. Branschen har också mycket stora multiplikatoreffekter på andra branscher, såsom bygg-, transport- och handelsbranschen.

  • Utgående från turismräkenskaperna har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland hållits oförändrad, kring 2,5 procent. Jämfört med mervärdet från andra branscher, var mervärdet från turismen större än till exempel från produkter från utvinning av mineral, livsmedels- och dryckersindustrin och skogsindustrin.
  • Den totala efterfrågan som hänför sig till turismen uttryckt i euro var knappt 14 miljarder euro enligt de preliminära uppgifterna för 2015. De utländska turisterna svarade för 27 procent, dvs. 3,9 miljarder euro, av den totala efterfrågan inom turismen.
  • År 2015 ökade antalet personer som var sysselsatta inom turismsektorerna med 800 personer.  Antalet uppgick då till sammanlagt 137 800 personer, vilket utgör hela 5,5 procent av samtliga sysselsatta i Finland.
  • Under 2007-2011 växte förädlingsvärdet av turismen nästan fyra gånger snabbare än samhällsekonomi i övrigt.
  • År 2016 registrerades i Finland drygt 14,6 miljoner inhemska och 5,8 miljoner utländska övernattningar, och Ryssland var fortfarande den viktigaste marknaden.
  • Antalet internationella turister har fördubblats under 2000-talet.

Turismräkenskaperna (på finska, med referat och nyckeltal på svenska)

 

ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsutsikterna. Branschrapporter i turismen (på finska, med referat på svenska).

 

Regionala satelliträkenskaper för turismen, turismens inverkan på den regionala ekonomin och sysselsättningen 2014

  • Turismens andel av bruttonationalprodukten översteg genomsnittet i hela landet (2,5 %) på Åland (14,9 %), i Lappland (5,9 %), Kajanaland (3,9 %), Södra Savolax (3,6 %), Södra Karelen (3,2 %) och Nyland (2,7%).
  • Nästan hälften av efterfrågan på turismtjänsterna riktade sig till Nyland. Regionalt sett låg tyngdpunkten i efterfrågan utöver Nyland särskilt på Lappland, Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten.
  • Inrikesturismen genererade över 70 procent av turismefterfrågan. Den utländska efterfrågans andel överskred en fjärdedel endast i Nyland, Lappland, Södra Karelen, på Åland och i Kymmenedalen.
  • Andelen sysselsatta inom de olika sektorerna av turismen är i Lappland (7,5 %) och på Åland (14,7 %) samt i Nyland (6,3 %), Södra Karelen (5,8 %) och Birkaland (5,6 %).

 

*Turismräkenskaper, dvs. satelliträkenskaper för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs ur många synvinklar på ett täckande sätt. Systemet är ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU.

 

Ytterligare upplysningar: Pihla Väänänen