Uppföljning och prognostisering av regionutvecklingen

I uppföljningen av regionutvecklingen använder man sig i bred utsträckning av både nationella och internationella statistik- och forskningskällor. Regional forsknings- och prognostiseringsinformation produceras och används också i stor utsträckning av landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Arbets- och näringsministeriet koordinerar det regionala prognostiseringsarbetet och samordningen av det med den nationella prognostiseringen. Prognostisering är framtidsarbete, där betoningen i fortsättningen kommer att ligga på prognostisering av strukturomvandlingar vid sidan om prognostiseringen av utbildnings- och kompetensbehov.

Ministeriet publicerar varje vår en uppföljningsrapport om utvecklingen i regionerna. I rapporten granskas befolknings- och sysselsättningsutvecklingen samt utvecklingen av företagens omsättning i varje huvudbransch.

Statistiska uppgifter som beskriver regionutvecklingen

Av de statistiska variablerna granskas på kort sikt främst arbetsmarknadssituationen och företagens konjunkturer enligt landskap. Viktiga variabler på längre sikt är regionernas ekonomi och konkurrenskraft samt befolkningsutveckling.

Statistiska uppgifter som beskriver regionutvecklingen finns sparade som indikatorer och tidsserier i databasen ToimialaOnline som förvaltas av ANM:s branschtjänst. Den regionnivå som används i granskningen är landskap och till vissa delar ekonomisk region.

Klassificering av stads- och landsbygdsområden på basis av geografisk information

En utmaning inom regionutvecklingen och regionplaneringen är att beakta regionernas olikheter. I takt med att kommunerna blir större lämpar sig de kommunbaserade klassificeringarna allt sämre för identifiering av skillnader mellan regionerna. En klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på geografisk information identifierar olika stads- och landsbygdsområden samt mellanting av dessa mer exakt än de administrativa områdena.

Klassificeringen och nedladdningsbart material finns i Finlands miljöcentrals miljö- och geodatatjänst.

Ytterligare upplysningar: hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi