Utarbetandet av scenarier med tanke på EU-rapporteringen

Finland ska med två års intervall till EU rapportera uppgifter om sina politikåtgärder för minskning av växthusgasutsläppen samt scenarier om den kommande utvecklingen av utsläpp och energibalansen. Rapporteringen skedde år 2015.

De scenarier som rapporterats till EU baserar sig på de scenarier som gjorts med tanke på energi- och klimatstrategin 2013. I enlighet med EU:s krav utsträcktes dock tidsperioden till år 2035, och vissa uppgifter uppdaterades. Till EU rapporterades två scenarier av vilka With Existing Measures –scenariot innehåller redan vidtagna politikåtgärder och With Additional Measures-scenariot utöver de nämnda åtgärderna dessutom planerade politikåtgärder.

Finland lämnade en beskrivning av det nationella systemet för genomförande av rapporteringsarbetet till EU för första gången 2015.  I beskrivningen förklaras detaljerat arbetsfördelningen, utarbetningen av scenarierna, bedömningarna av konsekvenserna av utsläppsminskningsåtgärder samt handlingsmodellerna för att säkerställa enhetligheten, omfattningen och kvaliteten.

Beskrivningen av det nationella systemet visar särskilt att de scenarier som lämnas till EU utarbetas genom ett omfattande samarbete mellan ministerierna och expertinstitutionerna. Av beskrivningen framgår dessutom att scenarierna utarbetas i detalj utgående från statistik och sådana mallar som experterna utarbetat. Detsamma gäller också utarbetandet av scenarier för nationella energi- och klimatstrategier.