Utarbetandet av krav för olika produktgrupper

Produkternas energiprestanda regleras i EU genom två ramdirektiv: ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet. Direktiven har i Finland genomförts genom den s.k. ekodesignlagen och ekodesignförordningen. Med stöd av ramdirektiven utfärdas bindande produktgruppsvisa krav som gäller som sådana i hela EU-området.

Kraven avseende ekodesign och kraven avseende energimärkning har olika slags beredningsprocesser

I ekodesign- och energimärkningsdirektiven uppräknas grunderna för införande av produktgruppsvisa bestämmelser. I en ekodesignarbetsplan, som Europeiska kommissionen publicerar med några års mellanrum, nämns de produktgrupper för vilkas del behovet av närmare bestämmelser utreds.

Kommissionen leder utarbetandet av de produktgruppsspecifika ekodesignrättsakterna med stöd av ramdirektivet. Om kommissionen till följd av utredningen beslutar sig för att utveckla ekodesignkrav, samråder den under beredningsprocessen med intressentgrupper och medlemsstater vid speciella samrådsforum. Senare röstar medlemsstaternas företrädare om kommissionens förordningsförslag i en kommitté i enlighet med det s.k. kommittéförfarandet.

Energimärkningsdirektivet, som reviderades år 2010, hör till de första EU-rättsakter som inbegrep delegering av lagstiftningsmakt till kommissionen. Kommissionen utfärdar de produktgruppsspecifika rättsakterna som delegerade akter utan att medlemsstaterna röstar om dem i kommittén. Förordningsförslagen diskuteras dock i praktiken vid sådana samrådsforum som ordnas för medlemsstaterna och intressentgrupperna.  

Finland deltar aktivt i lagstiftningsarbetet

Ramlagstiftningen om produkternas energiprestanda hör i Finland till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. Av de produktgruppsspecifika bestämmelserna hör bestämmelserna om andra produkter än byggprodukter till arbets- och näringsministeriet (i praktiken sköts arbetet av Energimyndigheten) och bestämmelserna om byggprodukter hör till miljöministeriet.

När Energimyndigheten och miljöministeriet utformar Finlands ställningstaganden till produktgruppsvisa rättsakter hör de den tillverkande industrin. Mer information finns att tillgå på webbplatsen ekosuunnittelu.info.

I Finland utövar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tillsyn över att lagarna och förordningarna iakttas och Motiva Oy svarar för informationen till konsumenterna.

Ytterligare information: mikko.paloneva(at)tem.fi