Utarbetandet av strategin utgick från basscenariot

I det första skedet utarbetades ett basscenario utifrån tidigare beslutade politikåtgärder. Basscenariot kallas WEM-scenariot (With Existing Measures). Det beskriver en situationer där man fortsätter som tidigare utan nya ytterligare åtgärder. I takt med att strategiarbetet fortskrider drar ministerarbetsgruppen upp riktlinjer för politikåtgärder. På basis av dessa utarbetas sedan politikscenariot, det s.k. WAM-scenariot (With Additional Measures). Scenariot beskriver en situation som kan åstadkommas genom nya ytterligare åtgärder. Vid utarbetningen av scenarierna samarbetar de olika ministerierna. Kalkylerna samlas ihop vid arbets- och näringsministeriet.

I det första skedet av utarbetandet av scenarier fattas beslut om scenarioramen, dvs. utgångspunkterna bl.a. i fråga om ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling och energipriser. I den bakgrundsrapport om scenariot som ska utarbetas som tjänsteuppdrag beskrivs utgångspunkterna, metodologin och resultaten. Bakgrundsrapporten publiceras på denna webbplats.

Politikscenariots utgångspunkt är regeringsprogrammets riktlinjer i fråga om spetsprojektet ”Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt”. Eftersom osäkerhetsfaktorer är förenade med huruvida politikscenariot kommer att förverkligas utarbetas också känslighetstester. Sådana osäkerhetsfaktorer som granskas närmare kan vara exempelvis huruvida planerade bioproduktfabriker kommer att byggas, den osäkerhet som EU:s biobränslepolitik innebär för avancerade bioraffinaderiers investeringar samt hur EU:s hållbarhetskriterier för biomassa inverkar på utbudet av biomassa.

Regeringsprogrammets energimål är mångdimensionerade och anknyter på många sätt till varandra. Förverkligandet av ett mål inverkar på ett annat mål och förverkligandet av det. När frågor behandlas i strategiarbetet kan man alltså i praktiken inte bara se på ett mål i taget. Frågan måste betraktas ur ett helhetsperspektiv, från flera infallsvinklar eller från flera intressentgruppers synvinkel. Detta är samtidigt den största utmaningen i strategiarbetet.

Ytterligare upplysningar: bettina.lemstrom(at)tem.fi