Utländska investeringar sätter fart på tillväxten

Arbets- och näringsministeriet har till uppgift att främja utländska investeringar. Ett lyckat förvärv av utländska investeringar förutsätter

  • ett företagsklimat som sporrar till företagsverksamhet,
  • aktivt främjande genom försäljning och marknadsföring,
  • en företagsvänlig landsbild samt
  • tätt samarbete mellan nationella och regionala aktörer.

Statsrådet godkände år 2012 Team Finland-strategin om främjande av utländska investeringar. Det centrala målet för investeringsstrategin är att Finland senast år 2020 överskrider den genomsnittliga EU-nivån på stocken av utländska direktinvesteringar i procent av bruttonationalprodukten.

År 2014 utgjorde stocken av utländska investeringar i Finland 49,1 procent av bruttonationalprodukten. Genomsnittet i Europeiska unionen var 49,6 procent. Siffrorna baserar sig på statistik från Förenta nationernas konferens om handel och utveckling Unctad (United Nations Conference on Trade and Development).

Accelerationsfilen

I och med Team Finland-investeringsstrategin infördes även den så kallade accelerationsfilen, som bidrar till att betydande investeringsprojekt fås till Finland. Det existerar ingen gemensam handlingsmodell för accelerationsverksamheten, utan servicehelheten ses alltid över från fall till fall.

Åtgärderna i accelerationsfilen riktas alltid till utvalda utländska investeringsprojekt. De viktigaste kriterierna för projekt som utses till accelerationsfilen är att

  • investeringen är euromässigt betydande
  • investeringens sysselsättningseffekt är stor
  • investeringen bidrar speciellt positivt till att den finländska kompetensbasen stärks.

Det slutliga beslutet om de projekt som antas till accelerationsfilen fattas av ministeriet.

Invest in Finland

Organisationen för främjande av utländska investeringar Invest in Finland (IIF) har till uppgift att få utländska investeringar, kapitalplaceringar och företag till Finland. Dessutom syftar IIF:s verksamhet till att stärka kompetenskoncentrationerna, öka sysselsättningen och företagens internationalisering. IIF är en del av Finpro ry.

Ytterligare upplysningar: henri.backman(at)tem.fi 
 

Muualla verkossa