Taustaselvityksiä hyödynnetään laajalti strategiatyössä

Energia- ja ilmastostrategiaa valmistellessa hyödynnetään useita jo tehtyjä tai tekeillä olevia taustaselvityksiä. Lisäselvityksiä teetetään tarpeen mukaan. Näille sivuille on koottu strategiatyöhön liittyviä julkaisuja. Uusimmat selvitykset voit ladata sivun alaosasta. Vanhoihin selvityksiin voi tutustua aihepiireittäin jaotelluilla alasivuilla:

Energia
Liikenne
Maa- ja metsätalous
Ympäristö

Meneillään olevia hankkeita

Tutkimushanke EU2030 -tavoitteista hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan

Osana valtioneuvoston vuoden 2016 tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaa (ns. TEAS) käynnistyi laaja tutkimushanke ’Millä energia- ja ilmastopolitiikan toimilla saavutamme EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketin tavoitteet kohti hiiletöntä, puhdasta ja uusiutuvaa energiaa kustannustehokkaasti?’

Tutkimukset tukevat energia- ja ilmastostrategian ja EU:n 2030 tavoitteiden saavuttamista sekä ilmastolain mukaisen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan valmistelua. Taustana on hallituksen kärkihanke hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Tutkimushanke toteutetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Pöyry Management Consulting Oy:n ja Vaasan yliopiston toimesta.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hanke on laaja-alaisin ja se koordinoi tutkimuskokonaisuutta, miten  Suomi saavuttaa kustannustehokkaasti ja johdonmukaisesti hallitusohjelman, ilmastolain sekä EU:n tavoitteet liittyen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseen, energiavarmuuteen sekä yhtenäisiin energiamarkkinoihin.  

Pöyry Management Consulting Oy:n työ kohdentuu uusiutuvan energian, hajautetun tuotannon ja metsäbiomassan kustannustehokkaaseen käyttöön.

Vaasan yliopiston johtama konsortio - ml. Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto/Kauppakorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto/Ruralia -instituutti - tuottaa tietoa hajautetun uusiutuvan energian potentiaalista sekä syventää kokonaiskuvaa energiasektorin murroksesta ja sen aluetaloudellisesta vaikutuksesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön sekä valtioneuvoston kanslian kanssa tutkimushankkeiden toteutumisesta tavoitteiden mukaisesti.  

VTT osallistuu Intelligent Energy Europe –ohjelman rahoittamaan BiomassPolicies –projektiin. Projektia hyödynnetään energia- ja ilmastostrategian valmistelussa.

BiomassPolicies -projektissa kehitetään integroituja, resurssitehokkaita menettelytapoja ja poliittisia keinoja kotimaisten bioenergiaketjujen mobilisointiin tavoitteena tukea kansallisten uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmien sekä EU:n vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamista. Työ tehdään 11 EU-maassa yhteistyössä politiikan ja markkinatoimijoiden kanssa. Projekti on käynnistynyt huhtikuussa 2013 ja päättyy maaliskuussa 2016.

VTT liittyi projektiin mukaan toukokuussa 2015. Projektissa laaditaan skenaarioita ja herkkyystarkasteluja vastaamaan seuraavaan kysymykseen: ”Miten voimme käyttää raaka-ainevaroja tehokkaasti huomioiden kestävän kehityksen kriteerit ja samalla myös raaka-ainevarojen kilpailutilanteen?