Tuen enimmäismäärät

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään:

 • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
 • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
 • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %
 • uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi teknologia 40 %
 • uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, tavanomainen teknologia 30 %
 • muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30 %

Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2017

Ohjeelliset tukiprosentit hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2017 ovat seuraavat:

Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2017 (tavanomainen teknologia):

Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10–15 %
Lämpöpumppuhankkeet 15 %*
Aurinkolämpöhankkeet 20 %
Pienvesivoimahankkeet 15–20 %
Kaatopaikkakaasuhankkeet 15–20%
Aurinkosähköhankkeet 25 %
Biokaasuhankkeet 20–30 %
Pientuulivoimahankkeet 20–25 %

* Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

Tukea ei myönnetä:

 • lämpökeskuksille, joiden lämpöteho on yli 10 MW
 • lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon
 • uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuus- tai lämpöpumppuhankkeisiin (pl. uusi teknologia)
 • puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (ml. hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen (pl. uuden teknologian hankkeet).
 • jätteenpolttolaitoshankkeisiin
 • katuvalaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin. Muiden valaistushankkeiden osalta tukea ei myönnetä perinteisten valonlähteiden korvaamiseen, ellei samalla uusita koko valaistusjärjestelmää.
 • suuryritysten tekemiin energiakatselmuksiin.

Aurinkosähköhankkeissa tukea voidaan myöntää myös uudisrakennuskohteille.

Tuulivoima- ja biokaasuhankkeiden osalta tuetaan vain hankkeita, jotka eivät täytä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) annetussa laissa 9 § ja 10 § säädettyjä syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksiä.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2017 (tavanomainen teknologia):

 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille.