Tuen enimmäismäärät

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään:

 • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
 • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
 • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %
 • uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi teknologia 40 %
 • uusiutuviin energialähteisiin liittyvät ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, tavanomainen teknologia 30 %
 • muut energiantuotannon ympäristöhaittoja vähentävät investoinnit 30 %

Kauden 2008–2016 energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyminen

Energiatukea myönnetään energiatehokkuussopimusten perusteella erityisesti siksi, että hakijat sitoutuvat muutenkin pitkäjänteiseen energiatehokkuuden parantamistyöhön. Tätä hyötyä ei saavuteta, jos hakija liittyy kauden 2008–2016 sopimusjärjestelmään vain vähän ennen sen päättymistä. Jos hakija liittyy kauden 2008–2016 sopimusjärjestelmään tämän ohjeen antamisen jälkeen, tukipäätökseen kirjataan ehto:

”Energiatukea myönnetään energiatehokkuussopimusjärjestelmään kuuluville hakijoille erityisesti siksi, että nämä sitoutuvat pitkäjänteiseen työhön energiatehokkuuden parantamiseksi. Tästä saatavan hyödyn saavuttamiseksi tuki myönnetään sillä ehdolla, että hakija liittyy kauden 2017–2025 energiatehokkuussopimusjärjestelmään 31.12.2016 mennessä. Jos hakija irtisanoutuu tai irtisanotaan energiatehokkuussopimuksesta, voi tuen myöntäjä päättää tuen takaisinperinnästä.”

Tämän ohjeen antamisen jälkeen hakijalle voitaisiin myöntää energiatukea ehdollisesti (ks. edellä) riippumatta siitä, onko hakija liittynyt kauden 2008–2016 sopimusjärjestelmään, kunhan hakija liittyy kauden 2017–2025 sopimusjärjestelmään. Ministeriöt ja toimialaliitot allekirjoittavat sen 14.10.2016. Yllä mainitun ehdon toteuttaminen voidaan tarkistaa, kun tuki haetaan maksatukseen.

Jos hakija on liittynyt kauden 2008–2016 sopimusjärjestelmään ennen tämän ohjeen antamista, mutta hakee energiatukea vasta tämän ohjeen antamisen jälkeen, tukipäätökseen ei kirjata mainittua ehtoa.

Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2016

Ohjeelliset tukiprosentit hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2016 ovat seuraavat:

Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2016 (tavanomainen teknologia):

Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10–15 %
Lämpöpumppuhankkeet 15 %*
Aurinkolämpöhankkeet 20 %
Pienvesivoimahankkeet 15–20 %
Kaatopaikkakaasuhankkeet 15–20%
Aurinkosähköhankkeet 25 %
Biokaasuhankkeet 20–30 %
Pientuulivoimahankkeet 20–25 %

* Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

Tukea ei myönnetä:

 • lämpökeskuksille, joiden lämpöteho on yli 10 MW
 • lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon
 • uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuus- tai lämpöpumppuhankkeisiin (pl. uusi teknologia)
 • puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (ml. hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen (pl. uuden teknologian hankkeet).
 • jätteenpolttolaitoshankkeisiin
 • katuvalaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin. Muiden valaistushankkeiden osalta tukea ei myönnetä perinteisten valonlähteiden korvaamiseen, ellei samalla uusita koko valaistusjärjestelmää.
 • suuryritysten tekemiin energiakatselmuksiin.

Aurinkosähköhankkeissa tukea voidaan myöntää myös uudisrakennuskohteille.

Tuulivoima- ja biokaasuhankkeiden osalta tuetaan vain hankkeita, jotka eivät täytä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) annetussa laissa 9 § ja 10 § säädettyjä syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksiä.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2016 (tavanomainen teknologia):

 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille.