Tuoteryhmäkohtaisten vaatimusten valmistelu

Tuotteiden energiatehokkuutta säädellään EU:ssa kahden puitedirektiiviin - ecodesign-direktiivin ja energiamerkintädirektiiviin - perusteella. Ne on Suomessa pantu toimeen ekosuunnittelulailla ja -asetuksella. Puitedirektiivien nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia, jotka ovat sellaisenaan voimassa koko EU:n alueella.

Ecodesign- ja energiamerkintävaatimuksilla on erilaiset valmisteluprosessit

Ecodesign- ja energiamerkintädirektiiveissä listataan perusteet tuoteryhmäkohtaisen sääntelyn aloittamiselle. Muutaman vuoden välein julkaisemassaan ecodesign-työsuunnitelmassa Euroopan komissio listaa ne tuoteryhmät, joiden osalta selvitetään tarkemmin sääntelyn tarvetta.

Komissio johtaa tuoteryhmäkohtaisten ecodesign-säädösten valmistelua puitedirektiivin nojalla. Mikäli komissio päättää selvitysten seurauksena aloittaa ecodesign-vaatimusten kehittämisen, kuulee se valmisteluprosessin aikana sidosryhmiä ja jäsenmaita kuulemisfoorumi-tilaisuuksissa. Myöhemmin jäsenmaiden edustajat äänestävät komission asetusehdotuksista ns. komitologiamenettelyn mukaisessa komiteassa.

Vuonna 2010 uusittu energiamerkintädirektiivi on ensimmäisiä EU:n säädöksiä, joihin sisältyy säädösvallan delegointi komissiolle. Komissio antaa tuoteryhmäkohtaiset säädökset delegoituina asetuksina ilman, että jäsenmaat äänestäisivät niistä komiteassa. Käytännössä asetusehdotuksista keskustellaan kuitenkin jäsenmaille ja sidosryhmille järjestettävissä kuulemisfoorumeissa.

Suomi osallistuu aktiivisesti vaatimusten säätämiseen

Tuotteiden energiatehokkuuden puitelainsäädäntö kuuluu Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle. Tuoteryhmäkohtaisista säännöksistä muut kuin rakennustuotteet kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle (käytännön työtä hoitaa Energiavirasto) ja rakennustuotteet ympäristöministeriölle.

Muotoillessaan Suomen kantoja tuoteryhmäkohtaisiin säädöksiin Energiavirasto ja ympäristöministeriö kuulevat valmistavaa teollisuutta. Lisätietoja löytyy ekosuunnittelu.info -sivustolta.

Säädösten noudattamista valvoo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja kuluttajien tiedotusta hoitaa Motiva Oy.

Lisätietoja: Pekka Kärpänen