Työnvälityksen kärkihankkeen ostopalvelupilotit


Työnvälityksen kärkihankkeen ostopalvelupilotit käynnistyivät syksyllä 2016 ja päättyvät vuoden 2017 lopussa. Ostopalvelupilotit ovat kokeiluja, joissa palveluja hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Pilotteja on kaikkiaan kolmetoista, joista seitsemän on työnvälityksen tulosperusteista ostopalvelupilottia.

Pilotit on suunnattu kysyntäaloille (mm. rakennus, palvelut, teknologia, ICT, kausityö,) ja kohderyhminä ovat erityisesti 3-6 kuukautta työttöminä olleet työttömät työnhakijat.  Tulosperusteisten pilottien palveluntuottajina toimivat henkilöstöpalveluyritykset ja muut yksityiset palveluntuottajat.

Työnvälityspilottien toteutumista ja kehittämistä on tukenut työ- ja elinkeinoministeriön tilaama toiminta- ja arviointitutkimus, jonka on toteuttanut Owal Group Oy.

Toiminta- ja arviointitutkimuksen mukaan pilotit ovat onnistuneet kokeiluina ja niistä voidaan oppia uusia pilotteja käynnistettäessä. Asiakasohjauksen toimivuus on keskeinen pilottien onnistumista selittävä tekijä. Yritystoiminnan aloittaminen on ollut piloteissa aitona vaihtoehtona vain osittain. Yrityspalvelupiloteista tuloksellisimpia ovat olleet selkeään tarpeeseen ja tavoitteenasetteluun liittyneet pilotit.

Arvioinnissa suositellaan, että asiakasohjaus tulee toteuttaa nykyistä systemaattisemmin ja selkeämmin. Hankinnat tulisi toteuttaa neuvottelumenettelynä ja laatutekijöitä sekä kilpailullisuutta painottaen. Pilotteja tulisi kokeilla pidempään työttömänä olleille, asiakkaiden valintaa arvalla ja vertailuasetelmaa hyödyntäen. Palveluntuottajia tulisi rohkaista erilaisten asioiden kokeiluun pilottien aikana.  Valinnanvapauteen mentäessä tulee lisätä palveluntuottajien markkinointia ja palveluita koskevaa viestintää. Yrittäjyys sekä työllistymisen uudet muodot tulisi entistä paremmin huomioida työllistymistuloksen vaihtoehtona.

Arvioinnin keskeinen suositus on, että uusien pilottien tulee olla asiakasmääriltään selvästi nykyistä laajempia ja uuden kasvupalvelun valmistelun tueksi tarvitaan kokonaisten asiakasprosessien hankintaan ulottuvia kokeiluja. On tarkoituksenmukaista, että uudet kokeilut ovat sisällöllisesti nykyistä kokonaisvaltaisempia, aiempaa paremmin työvoima- ja yrityspalvelua yhteen sovittavia sekä työn eri muodot huomioon ottavia.

Lisätietoja: Elisabet Heinonen