Teollinen yhteistyö edistää suomalaista kehitystyötä ja huoltovalmiutta

Teollisen yhteistyön (vastakauppojen) päätavoitteena on parantaa ulkomailta hankittujen puolustusjärjestelmien huoltovalmiutta ja edistää suomalaisen puolustusvälineteollisuuden täysipainoista osallistumista mm. hankittavan tuotteen osavalmistukseen, kokoonpanoon ja testaukseen.

Teolliseen yhteistyöhön kelpaavat liiketoimet on määritelty Suomen puolustusvälinehankintoja koskevissa kompensaatiosäännöissä, jossa liiketoimet on asetettu tärkeysjärjestykseen seuraavasti:

  1. Hankittavaan tuotteeseen liittyvä yhteistyö, jossa puolustusvälineteollisuus saa käyttöönsä huoltoa ja kehitystyötä varten välttämättömäksi katsottavan osaamisen.
  2. Ulkomaiset tilaukset suomalaiselta puolustusvälineteollisuudelta ja muu kuin ostettavaan tuotteeseen liittyvä puolustusalan teknologian siirto Suomeen.
  3. Pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen.
  4. Uuden teknologian siirto suomalaisille yrityksille tai muun merkittävän yhteistyön kehittäminen ulkomaisten yritysten kanssa.
  5. Huipputekniikkatuotteiden uudet vientihankkeet ja muut Suomen teollisuuden kannalta tärkeät kansainväliset hankkeet (edellyttää kompensaatiotoimikunnan etukäteen antamaa suostumusta).

Liiketoimien voidaan katsoa kelpaavan kompensaatioiksi seuraavin edellytyksin:

  • liiketoimi kuuluu johonkin kompensaatiosäännöissä mainittuun painopistealueeseen
  • kompensaatiovelvollinen yritys vaikuttaa olennaisesti liiketoiminnan syntymiseen
  • liiketoimi hyödyttää merkittävästi Suomen taloudellisia etuja
  • liiketoimi on vähintään samalla teknisellä kehitystasolla kuin hankinnan kohteena oleva puolustusmateriaali sekä
  • vastakauppavelvollinen yritys vaikuttaa olennaisesti liiketoimen syntymiseen.

Perinteinen vienti, vakiintuneiden liikesuhteiden jatkuminen tai kompensaatioarvoltaan alle 10 000 euron liiketoimet eivät ole kompensaatiokelpoisia.

Teollinen yhteistyö muuttuvassa toimintaympäristössä

Puolustushankintoihin liittyvä teollinen yhteistyö Euroopassa on tällä hetkellä muutosvaiheessa. EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi (2009/81/EY) on osa laajempaa kehitystä, jossa eurooppalaisia puolustusvälinemarkkinoita pyritään avaamaan kilpailulle.

Puolustusvoimien ulkomailta tekemiin suuriin materiaalihankintoihin ei edellä mainitun direktiivin ja julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) voimaan tultua lähtökohtaisesti enää liitetä teollisen yhteistyön velvoitetta.

Jäsenvaltioilla on lähtökohtaisesti velvoite kilpailuttaa puolustus- ja turvallisuushankintansa edellä mainitun EU-direktiivin mukaisesti. Tästä periaatteesta voidaan poiketa ainoastaan EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 346 artiklassa määritellyin poikkeuksin, jolloin myös Suomella on oikeus toteuttaa valtion turvallisuuden kannalta keskeiset puolustushankintansa noudattamatta edellä mainitun direktiivin määräyksiä ja toteuttaa hankintansa ns. kansallisin menettelyin. Tällaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan siten edelleenkin asettaa teollisen yhteistyön velvoite.

Asetettavan teollisen yhteistyön velvoitteet tarpeellisuus ja laajuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti etukäteen hankintaviranomaisen toimesta ja perusteiden on täytettävä SEUT 346 artiklan edellytykset.

Työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi puolustushankintojen vastakauppoja

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen alainen kompensaatiotoimikunta vastaa teollisen yhteistyön käytännön hallinnoinnista ulkomaisen puolustusvälineiden valmistajan kanssa. Hankintasopimukseen liitettävän teollista yhteistyötä koskevan sopimuksen sopijaosapuolena on kuitenkin puolustusministeriö.

Kompensaatiotoimikunnan puheenjohtajana toimii diplomi-insinööri Markku Ihantola. Toimikunnan kokousten käytännön valmisteluista ja teollisen yhteistyön hallintoon liittyvistä kysymyksistä vastaa toimikunnan sihteeristö työ- ja elinkeinoministeriössä. Toimikunnan jäsenet edustavat puolustusministeriötä, ulkoasiainministeriötä ja työ- ja elinkeinoministeriötä ja se kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa.

Yhteystiedot:
Suomen kompensaatiotoimikunta
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
fcip(at)tem.fi

Lisätietoja: Marjaana Aarnikka, Henri Backman