Yhteistoiminta-asiamiehen pääasialliset tehtävät

Yhteistoiminta-asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. Toimikausi on viisi vuotta.

Yhteistoiminta-asiamies muun muassa:

valvoo

 • yhteistoimintalain (334/2007),
 • yritysryhmäyhteistoimintalain (335/2007),
 • henkilöstöedustuslain (725/1990),
 • henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiöissä ja eurooppaosuuskunnissa annetun lain (758/2004) sekä
 • henkilöstörahastolain (934/2010)

noudattamista ja seuraa niiden tavoitteiden toteutumista

 • antaa neuvoja em. lakien soveltamisesta
 • edistää ja parantaa työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa sekä muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmien toteutumista
 • valvoo henkilöstörahaston toimintaa ja hallinnointia
 • ylläpitää henkilöstörahastorekisteriä.

Yhteistoiminta-asiamiehellä on oikeus muun muassa:

 • saada salassapitosäännösten estämättä työnantajalta maksutta valvontaa varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat
 • suorittaa valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastus yrityksessä
 • saattaa asia esitutkintaan, jos lain rikkomisesta seuraa rangaistus.

Yhteistoimintaa koskevien lakien rikkomista koskeva ilmoitus

Valvontailmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti, mutta sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 1. ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
 2. työnantajan sekä toimitusjohtajan, henkilöstöasioista vastaavan tms. nimi ja yhteystiedot
 3. tapahtumakuvaus

Ilmoittajan henkilöllisyys sekä se, että ilmoituksen johdosta on tehty valvontatoimenpide, on pidettävä salassa. Ilman suostumusta ilmoittajan henkilöllisyys voidaan ilmoittaa vain poliisiviranomaiselle epäillyn rikoksen selvittämiseksi.

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2016

Katso myös: Yhteistoimintamenettely ja henkilöstön osallistumisjärjestelmät