Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Audley Capital Advisors LLP leder ett konsortium för investering i Talvivaara

Arbets- och näringsministeriet 12.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Audley Capital Advisors LLP, Arbets- och näringsministeriet & Talvivaara Sotkamo Oy, konkursboet meddelar

Audley Capital Advisors LLP ("Audley"), ett investeringsbolag i Storbritannien, har överenskommit om ett villkorligt köpavtal för förvärvet av Talvivaara Sotkamo Oy:s tillgångar av dess konkursbo. Samtidigt har Finska statens helägda specialbolag Terrafame Oy ("Terrafame") ingått ett investeringsavtal med Audley. Syftet med köpavtalet avseende tillgångarna och investeringsavtalet är att återuppta gruvdriften och fortsätta Talvivaaras affärsverksamhet på en hållbar, långsiktig grund inom ett nytt gruvbolag som etableras i samband med transaktionen.

Audley-konsortiet skulle vara den ledande investeraren och aktören med ett ägarinnehav på 85 % i det nya gruvbolaget. Konsortiet består av ett antal intressenter inklusive ett globalt välkänt investerare som partner till Audley. SRK Consulting (UK) Limited ("SRK"), ett ledande konsultföretag inom gruv- och metallbranschen bidrar med extra teknisk expertis. Terrafame står som ägare till den återstående andelen på 15 % i det nya gruvbolaget.

John MacKenzie från Audley utses till verkställande direktör för det nya gruvbolaget. Han har gedigen erfarenhet av den globala gruvindustrin. Han har tidigare verkat som verkställande direktör för Anglo Americans kopparverksamhet och före det som verkställande direktör för Anglo Americans zinkindustri och som direktör för en nickelgruva och förädlingsindustri.

I tillägg till köpesumman avser Audley-konsortiet och Terrafame att tillskjuta ett betydande tilläggsbelopp överstigande 200 miljoner euro för att starta upp gruvan på nytt. Som ett led i transaktionen utdelar Terrafame i gruvans tidigare miljöansvarsrisker enligt det kommersiella avtal som Audley och Terrafame ingått om miljöansvar.

Före transaktionen avslutas och verksamheten kan återupptas under det nya gruvbolagets ledning återstår ett antal åtgärder som bör genomföras inklusive erhållandet av de behövliga myndighetstillstånden och den överenskomna finansieringen.

Parterna har avtalat om att försäljningspriset inte kommer att offentliggöras. Målet är att avtalet genomförs under sommaren 2015 och till dess  konkursboet att leda affärsverksamheten.

Näringsminister Jan Vapaavuori betecknar avtalet som ett betydande framsteg men betonar, att avtalet är villkorligt och att betydande osäkerhetsfaktorer ansluter sig till genomförandet. "Vid genomförandet erbjuder avtalen som slutits med Audley tillräcklig finansiering och införskaffandet av nytt kunnande till Talvivaara. De ger också förutsättningar för en långsiktig utveckling av gruvdriften på ett sätt som är hållbart ur miljösynvinkel och skapar en grund för lönsam affärsverksamhet", säger minister Vapaavuori.

"Ett genomförande av arrangemanget skulle stöda både arbetstagarnas ställning och minimera miljöriskerna. Arbetet för att föra avtalet i hamn fortsätter med full kraft", säger Jari Salminen, offentlig utredare för Talvivaara Sotkamo Oy:s konkursbo.

Audley, ett investeringsbolag grundat av Julian Treger, har de senaste 10 åren främst varit inriktat på investeringar inom sektorn naturresurser. Audley har genomfört ett stort antal betydande transaktioner och skapat väsentligt aktieägarvärde, inkluderande räddningsfinansieringen, saneringen och den slutliga försäljningen av Western Coal för över 3 miljarder dollar, finansieringen på 250 miljoner dollar och förnyelsen av ledningen i Firestone Diamond och skapandet av Mandalay Resources, guld, silver och antimonförtaget vars värde nu ungefär 300 miljoner US dollar. 

"Vi uppskattar möjligheterna att investera i Talvivaara och i Finland. Vi anser oss ha nått rätt kombination av resurser med den arsenal av kunnande som gör det möjligt att lägga gruvans tidigare svårigheter bakom oss samt att skapa en balanserad och hållbar gruvverksamhet av världsklass i Sotkamo vilket gagnar alla intressenter", säger Treger.

"Efter en omfattande due diligence-process är vi övertygade om att Talvivaara kan utvecklas till en lönsam affärsverksamhet som kommer att göra en betydande insats för den finländska ekonomin", säger MacKenzie. "Vi inser den kritiska betydelsen av att affärsverksamheten leds på ett tryggt, miljöansvarigt och hållbart sätt och av att de lokala och nationella intressenternas förtroende kan bildas".

Tilläggsinformation ges av:

Näringsminister Vapaavuoris specialmedarbetare Laura Manninen, Arbets- och näringsministeriet, tel. +358 50 361 7511, e-post: [email protected]

Offentliga utredaren, jurist Jari Salminen, tel. + 358 40 900 2540, e-post: [email protected]

Audley Capital Advisors LLP, John MacKenzie, mobil +44 20 7529 6920, e-post: [email protected]

Audley Capital Advisors LLP är en London-baserad investeringsrådgivare som auktoriserats och övervakas av Financial Conduct Authority i Storbritannien.

Terrafame Ab helägt av Finska staten är ett specialföretag som etablerats för att förvalta Talvivaaras tillgångar för Finska staten räkning.

Sivun alkuun