Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Elinkeinoministeri Mika Lintilän puhe Visit Finlandin kevätseminaarissa

Työ- ja elinkeinoministeriö
3.5.2018 12.17
Puhe

Helsinki, 3.5.2018

Hyvä seminaariväki,

Suomalainen matkailuala elää elämänsä kevättä. Majoituspalvelujen kysyntä kääntyi selkeään kasvuun vuonna 2016. Suunta on sen jälkeen ollut voimakkaan nousujohteinen. Kysyntä kasvoi viime vuoden jokaisena kuukautena.

Myös hallitus on tunnustanut alan kasvavan merkityksen. Viime keväänä päätimme yhteensä 16 miljoonan euron lisäpanostuksista matkailuun. Lisäämme pökköä pesään panostamalla Suomen matkailumarkkinointiin, matkailuyritysten digiosaamisen ja tarjonnan ympärivuotisuuden kehittämiseen sekä luontomatkailun edellytyksien vahvistamiseen.

Kaikilla näillä toimilla tähdätään ensisijaisesti ulkomaisten matkaajien määrän, siis matkailuviennin kasvattamiseen. Tämä on myös Visit Finlandin toiminnan ydintä. Suomeen suuntautuvan turismin lisääminen onkin keskeistä maamme matkailuelinkeinon kasvun ja kehittymisen kannalta.

Huomionarvoista kuitenkin on, että samaan aikaan kun majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä kasvoi ennätykselliset 16,8 prosenttia, kotimainen kysyntä lisääntyi vain 4,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Hyvät kuulijat,

Suomi 100- juhlavuoden merkeissä käynnistimme viime vuonna TEM:ssä haastekampanjan kotimaan matkailun lisäämiseksi. Itsekin kiersin lyhyellä lomallani Suomenniemeä ristiin rastiin. Edelleen jaksan hämmästyä siitä, miten upeita paikkoja maastamme löytyykään.

Kotimaan matkailu on ilo paitsi matkailijalle itselleen, myös yhteiskunnalle laajemminkin. Jos jokainen suomalainen tekee vuoden aikana yhden kotimaanmatkan lisää, kasvattaa se matkailun kokonaiskysyntää arviolta 800 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja syntyisi sen myötä jopa 7 000, erityisesti nuorille.

Mitä siis pitäisi tehdä kotimaan matkailun houkuttelevuuden lisäämiseksi?

Viime kesänä nostin keskusteluun koulujen loma-aikojen siirtämisen viikolla tai kahdella eteenpäin. Koulujen alkaminen hiljentää kotimaanmatkailun heti elokuun alussa. Tämän seurauksena monet matkailupalvelut supistuvat ja osin sulkeutuvat kokonaan. Tämä samaan aikaan kun kelit ovat kohdillaan ja myös ulkomaisten turistien määrä huipussaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kevään aikana valmisteltu selvitystä loma-aikojen siirron vaikutuksista matkailuun. Koulujen kesälomien nykyisessä ajoituksessa on selkeitä muutospaineita, mistä osoituksena ovat niin koulumaailman kuin elinkeinoedustajienkin kannanotot. Myös monet hoitovuorojen kanssa tuskailevat lapsiperheet puoltavat ajatusta koululaisten lomien siirrosta.

Monenlaisia kyselyjä asiasta on tehty, mutta taloudellisten vaikutusten kartoittaminen matkailuelinkeinolle ja sitä kautta kansantaloudelle on jäänyt vähemmälle.   Sen vuoksi olenkin mielenkiinnolla seurannut selvityksen valmistumista. Kyseessä on tiettävästi laatuaan ensimmäinen selvitys kesälomien siirron vaikutuksista talouden ja työllisyyden näkökulmasta.

Hyvä matkailuväki,

Selvityksen johtopäätös on selkeä: matkailuelinkeinon kilpailukyvyn näkökulmasta kesälomien siirtäminen on suositeltavaa. Sen arvioidaan tukevan erityisesti uusien palvelujen kehittämistä ja tiiviimpien yhteistyöverkostojen muodostumista.

Kesälomien siirto lisäisi matkailutuloa ja työllisyyttä koko maassa, mutta etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Matkailun merkitys onkin elintärkeä juuri syrjäisemmillä seuduilla. Sen kasvu ja kehittyminen tuovat työpaikkoja myös sinne, missä työllistyminen on muuten vaikeaa. Elinkeinolla on laajoine kerrannaisvaikutuksineen hyvin suuri merkitys koko maan talouden tasapainoisessa kehittämisessä.

Elinkeinopoliittisten vaikutusten rinnalla koulujen kesälomien siirrolla olisi toki muitakin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mahdollinen päätös lomien siirtämisestä tulee siksi valmistella huolella, useita eri näkökulmia kuullen ja huomioiden. Selvityksen ja keskustelujen pohjalta haemme ratkaisua, joka on elinkeinopoliittisesti edistävä, oppimista ja oppimistuloksia tukeva ja hallinnollisesti sujuva toteuttaa. Luonteva paikka pohdinnalle voisi olla vaikkapa seuraavan hallitusohjelman laatiminen. Tämän selvityksen tulokset antavat hyvän pohjan tuolle työlle.

Hyvät ystävät,

Kannustan rakentavaan ja hyvin argumentoituun keskusteluun aiheesta näin kotimaan kesälomakauden kynnyksellä ja aikana.

Ministeriönä jatkamme aiheesta heinäkuussa Porissa järjestettävässä Suomi Areenassa. Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua ja esittämään omia näkemyksiänne puolesta tai vastaan.

Toivotan teille kaikille menestyksekästä matkailukesää!

Sivun alkuun