Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

因疫情严重,餐馆几乎在全国范围都停止堂食业务到4月18日为止

30.3.2021 12.57
Uutinen

Tiedote 28.3.2021 Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti lähes koko maassa vakavan tautitilanteen vuoksi, kiina

2021年3月28日公告

在那些必须中断疫情加速传播的地区,餐馆和餐饮店必须停止堂食业务到2021年4月18日为止。餐馆关闭延续3月9日开始的关闭措施,在疫情必要的行政区,实施不间断继续关闭。与之前关闭不同的是,奥兰岛 (Ahvenanmaa)、南博滕区 (Etelä-Pohjanmaa) 和拉普兰除基蒂莱 (Kittilä) 外的餐馆从3月29日起可以开放。

顾客可以预订和领取食物。关闭期间,餐馆和咖啡馆可以直接向顾客出售外卖,通过其他服务商或自己向顾客送外卖。

由于疫情原因,必须关闭餐馆

以下行政区餐饮店必须停止堂食业务: 

 • 新地区(Uusimaa)  
 • 西南芬兰(Varsinais-Suomi)
 • 萨卡昆达区 (Satakunta)
 • 坎塔海梅区 (Kanta-Häme)
 • 皮尔卡区 (Pirkanmaa)
 • 派亚特海梅区 (Päijät-Häme)
 • 屈米区 (Kymenlaakso)  
 • 南卡累利阿区 (Etelä-Karjala)
 • 南萨沃尼亚区 (Etelä-Savo)
 • 北萨沃尼亚区 (Pohjois-Savo)
 • 北卡累利阿区 (Pohjois-Karjala)
 • 中芬兰区 (Keski-Suomi)
 • 博滕区 (Pohjanmaa)
 • 北博滕区 (Pohjois-Pohjanmaa)
 • 基蒂莱 (Kittilä)

不属于关闭范围的有奥兰岛 (Ahvenanmaa),南博滕区 (Etelä-Pohjanmaa), 中博滕区(Keski-Pohjanmaa)和凯努区 (Kainuu)。此外,拉普兰除基蒂莱 (Kittilä) 外其他地区的餐馆都可以开放。

拉普兰地区关闭措施更详细划分

除拉普兰外,关闭餐馆针对整个行政区进行规定。议会在回答政府提议时,要求对人口密度低、距离遥远的行政区详细划分。基于议会意见和卫生当局报告,规定关闭基蒂莱 (Kittilä)地区的餐馆,但拉普兰行政区其他市镇餐馆从3月29日起开放。

每周审查关闭的依据

如果某地区不再需要关闭措施,或某行政区疫情恶化,政府将修改法令。

在不属于餐馆关闭范围的地区,餐饮企业必须遵守《传染病法》及其相关规定的限制。这些餐馆必须在晚上11点关门,并在晚上10点停止提供酒精饮料。

关闭措施涉及所有餐饮公司,员工餐厅除外

需要关闭的餐饮企业包括向公众开放的咖啡馆、餐馆、酒吧和夜总会。该限制也涉及露台餐厅。
关闭期间也允许向顾客出售外卖。

不向公众开放的餐馆属例外。关闭措施不涉及养老院食堂或员工餐厅等不对其他顾客开放的餐馆。向员工和学生提供餐饮服务的餐饮店的商业模式和经营原则可能有很大差异。如果餐馆对公众开放,则属于关闭范围。

对餐馆的支持模式在准备中

芬兰就业和经济部已起草了对受到关闭措施影响的企业进行合理补偿的支持模式。支持模式议案正在议会审理中,将部分以成本补贴方式实施。支持模式后期准备中将考虑餐馆的继续关闭。企业应向国库申请关闭补偿。申请可以在五月初对企业开放。

有关法律法令审理的信息

2021年3月28日,餐馆和餐饮店临时停止堂食业务的法律由议会通过并经共和国总统批准。法律法令于2021年3月29日零点,即星期日和星期一间的夜里生效。

政府于当天发布了一项法令,规定了实施关闭措施的行政区。基本原则是,处于蔓延或加速传播阶段地区的餐饮店必须停止堂食业务。评估必要性和决策制定基于芬兰健康与福利研究所(THL)专家的看法。

更多信息:
政府法律顾问 Liisa Huhtala, 芬兰就业与经济部(TEM), 电话: 029 504 7062 (有关餐馆关闭)
工业顾问Mikko Huuskonen,芬兰就业与经济部(TEM), 电话: 0295 063 732 (有关成本补贴的问题)


餐馆关门的问答

STM 网页上有关餐饮店限制的更多信息

对企业关闭堂食业务补偿的更多信息

议会对政府临时修订《住宿和餐饮法》的提案的建议 (HE 38/2021 vp; EV 28/2021 vp) 

为防止传染病蔓延,临时限制饮食店营业时间的政府法令

Uutinen
Sivun alkuun