Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus lokakuun 2021 lopulta

2.12.2021 10.23

Lokakuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 229 060 työnhakijaa, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän verrattuna aiempaan kuukauteen. Työnhakijoista 138 070 (60 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 4 158 (-3 %).

Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli lokakuussa kokoaikaisesti lomautettuja 5 927, mikä on 710 (-10,70 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 15 493, koulutuksessa 33 822 ja työssä olevia 36 865, joista 25 716 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 11 149 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Avoimilla työmarkkinoilla työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 1 090. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 397.

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Lokakuun lopussa asiakasmääriltään suurimmat kokeilut sisältäen kaikki työnhakijat olivat Helsingin kuntakokeilu (46 116 työnhakijaa), Pirkanmaan kuntakokeilu (28 183) ja Vantaa-Keravan kuntakokeilu (22 426). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kuntakokeilussa (30 427 työtöntä), Pirkanmaan kuntakokeilussa (14803) ja Vantaa-Keravan kokeilussa (14 549). Edeltävään kuuhun nähden työttömien määrä oli laskenut prosentuaalisesti eniten Espoon kuntakokeilussa (3,24 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli lokakuun lopussa suurin Porvoon kuntakokeilussa (68,7 %) ja toiseksi suurin Helsingin kuntakokeilussa (66 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 60 pro-senttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 45 prosenttia.  

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Lokakuun lopussa työttöminä oli 76 219 miestä ja 55 924 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1110 hengellä ja naisten 612 hengellä.

Lokakuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 75 666 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 33 % kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kuntakokeilussa (42,8 %), toiseksi suurin Seinäjoki-Ilmajoki kuntakokeilussa (42,6 %) ja kolmanneksi suurin Jyväskylän seudun kuntakokeilussa (41 %). Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 39 645. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 1 623 hengellä (-4,4 %).

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli lokakuun lopussa kokeiluissa 52 782 eli 23 % prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli suurin Jämsä-Keuruu-Saarijärven kokeilussa (32,7 %) ja Raasepori-Hangon kuntakokeilussa (32,5 %). Yli 50-vuotiaista kokeilu-asiakkaista työttömiä oli 36 589. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun näh-den 412 hengellä (-1,1 %)

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa lokakuun lopussa 68 105. Tämä on noin 30 % kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kokeilussa (54 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (51 %) ja Helsingin kokeilussa (43 %). Vie-raskielisistä työttömiä oli 31 630. Heidän lukumääränsä oli laskenut edeltävään kuuhun nähden 992 hengellä (-3 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (48 %). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (22 %). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus.

Lokakuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (63 351, 27 %), palvelu- ja myyntityöntekijät (43 974, 19%) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (32 701, 14 %). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (57 122), myyjät ja kauppiaat (11 470), rakennustyöntekijät (7 495), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (6 917) ja koti-, hotelli- ja toimis-tosiivoojat (6 238). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (32 889), myyjät ja kauppiaat (6 440) ja rakennustyöntekijät (4 316). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 100 226 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 62 559 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt edeltävältä kuulta 521 henkilöllä (-0,8 %). Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 27,3 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Porvoon kuntakokeilussa (37 %), Helsingin kuntakokeilussa (35 %) ja Raasepori-Hangon kuntakokeilussa (35 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli  Helsingin kuntakokeilussa (16 363).

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Lokakuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 59 977 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli noussut edeltävältä kuulta 1 055 asiakkaalla. Kuntakokeilualueiden aktivointiaste oli lokakuun lopussa keskiarvoltaan 32,9 %.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (19 503), palkkatuettu työ (11 968) ja kuntouttava työtoiminta (11 688). Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (4436), Pirkanmaan (2287) ja Espoon (2075) kuntakokeiluissa. Palkkatuen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (1833), Pirkanmaan (1701) ja Turun seudun (981) kokeiluissa. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan (3 795), Jyväskylän seudun (838) ja Oulun seudun (669) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Raahen seudun (50 %), Jämsä-Keuruu-Saarijärven sekä Raasepori-Hangon kokeiluissa (molemmissa 45 %).

TEM
Sivun alkuun