Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työministeri Jari Lindströmin puhe kuluttajansuojaa 40 vuotta – juhlaseminaarissa

Työ- ja elinkeinoministeriö
23.10.2018 12.40
Puhe

23.10.2018 Säätytalo

Arvoisat juhlavieraat,

Kun kuluttajansuojalainsäädäntö tuli voimaan 40 vuotta sitten vuonna 1978, kuluttajansuoja
ymmärrettiin nykyistä kapeammin. Peruslähtökohtana oli, että kuluttaja tarvitsee suojakseen
sellaisen järjestelmän, joka valvoo oma-aloitteisesti ja aktiivisesti kuluttajien etuja sekä toisaalta oikeussuojakoneiston, jonka avulla kuluttaja saa joustavasti ja halvalla riitansa ratkaistuksi.

Kuluneiden neljänkymmenen vuoden aikana on niin kuluttajien kuin elinkeinonharjoittajienkin
tiedon taso noussut valtavasti, ongelmat ovat muuttuneet ja toimintaympäristö globalisoitunut. Kuluttajien ongelmat ovat entistä useammin tavaroiden ja palveluiden runsaudessa sekä
kuluttajien erilaisissa kyvyissä toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Kotitalouksien velkaantuminen on yksi tämän päivän kasvavista ongelmista.

Kehitys ei ole pysähtymässä. Kulutushyödykkeiden kansainvälinen tarjonta lisääntyy, ja jakamis- sekä alustatalous muokkaavat kuluttamista ja jopa käsityksiä siitä, mitä kuluttaminen on. 

Kuluttajalainsäädäntöä ja kuluttajapolitiikkaa on kehitetty johdonmukaisesti, ja kuluttajan oikeudellinen asema on parantunut huomattavasti. Lainsäädännön ohella merkittävässä asemassa ovat kuluttajia suojaava tehokas valvontakoneisto sekä kuluttajille suunnattu viestintä ja valistus. Myös elinkeinoelämän kuluttajaosaaminen ja itsesääntely ovat tärkeässä roolissa, kuluttajien käytössä olevista neuvonta-, sovittelu- ja riitojenratkaisumenettelyistä puhumattakaan.

Teknologian kehittyessä ja yhteiskunnan muuttuessa on huolehdittava siitä, että lainsääntö ja
valvonta pysyvät ajan tasalla. Olisi naivia ajatella, että uutta sääntelyä ei tarvita. On kuitenkin syytä huolehtia siitä, että markkinat toimivat. Niinpä on aina syytä harkita ensin, selvitäänkö nykyisen lainsäädännön tehokkaammalla toimeenpanolla, ennen kuin ryhdytään luomaan uutta lainsäädäntöä. Pysyvänä haasteena tulee säilymään heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien aseman
turvaaminen.

Markkinoiden kilpailullisuus toimii tehokkaasti kuluttajien eduksi. Tämä alleviivaa tarvetta integroidun kuluttaja- ja kilpailupolitiikan toteuttamiseksi. Kilpailulla huolehditaan valinnanmahdollisuuksista, mutta kuluttajien on myös saatava riittävä tieto oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan vaihtoehtojen hyödyntämiseksi. On tärkeää, että arjen taitojen hallintaa on lisätty esimerkiksi
perusopetukseen kuluttajien tiedonsaannin varmistamiseksi ja osaamistason kohottamiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyödyntänyt digitalisaatiota omien palveluprosessiensa ja kulutta-jahallinnon asiakasohjauksen kehittämisessä. Kuluttajat ohjataan ensisijaisesti sähköisiin itsepal-veluun perustuviin palveluihin, jotka auttavat heitä hoitamaan asiansa itse elinkeinonharjoittajien kanssa. Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta toimii puhelinpalveluna, mutta erityisen tarpeen
vaatiessa kuluttaja voi myös tavata kuluttajaneuvojan henkilökohtaisesti. Tällä tavoin voidaan
huolehtia kaikkien asiakasryhmien palvelutarpeista

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että viranomaiset ovat pitkälti huolehtineet kuluttajansuojasta. Kansainvälisesti vertaillen suomalaisen kuluttajasuojan taso onkin ollut hyvä. Viranomaisten lisäksi tärkeä rooli on kuluttajaliikkeellä sekä muilla kansalaisjärjestöillä. On tärkeää, että kuluttajapolitiikasta käydään aktiivista kansalaiskeskustelua. Tällaista mahtuisi kyllä Suomeen lisääkin.
Minkälaista kuluttajapolitiikkaa tarvitaan? Minkälaista tietoa kuluttajat tulevaisuudessa tarvitsevat?

Kuluttajahallintoa on kuluneiden vuosikymmenten uudistettu useaan kertaan. Monen toiminnon osalta voi sanoa, että ympyrä on sulkeutunut ja melko hajallaan toiminut kuluttajahallinto on
palaamassa taas suuremmaksi kokonaisuudeksi. Vuoden 2013 alussa luotiin yhdistetty Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Vuoden 2019 alussa kuluttajaneuvonta siirtyy Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Uudistukset täydentyvät, kun aluehallintovirastojen kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät siirretään Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuoden 2021 alussa.

Kuluttajahallinnon uudistamisen ohella on huolehdittava viranomaisten käytössä olevien valvontakeinojen tehokkuudesta niin kansallisella kuin EU:nkin tasolla. Valvontakeinojen terävöittämisestä on keskusteltu useaan otteeseen ja kuluttajaviranomaisten yhteistyöstä annettu asetus antaakin kuluttaja-asiamiehelle uusia keinoja puuttua rajat ylittäviin kuluttajansuojan rikkomuksiin.
On ilmeisen selvää, että uudistuvan keinovalikoiman pitää tulla käyttöön myös kansallisissa kuluttajansuojan rikkomistapauksissa.

Näin kuluttajansuojan 40-vuotisjuhlan yhteydessä haluan kiittää kaikkien eri tahojen työpanosta kuluttajansuojan kehittämisessä. Toivon, että teillä on jatkossakin voimia ja kiinnostusta toimia omilla sektoreillanne kuluttajien parhaaksi. Haasteita riittää, mutta niin riittää mahdollisuuksiakin. Älkäämme etsikö vain kysymyksiä ja ongelmia. Hakekaamme yhdessä vastauksia ja ratkaisuja.

Arvoisat kuulijat,

Kiitos mielenkiinnostanne! Toivotan teille hyvää seminaaripäivää!

Jari Lindström
Sivun alkuun