Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

HUOM! Sote- ja maakuntauudistuksen ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu on lopetettu 8.3.2019 ja annetut lakiesitykset ovat rauenneet.

Tiedote 8.3.2019: Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus ajetaan hallitusti alas – tehtyä työtä voidaan hyödyntää

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin 5.4.2018 (HE 35/2018 vp). Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa. Lisäksi ehdotus sisälsi niiden voimaanpanolain, jolla kumottiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Esitys liittyi eduskunnan käsiteltävinä oleviin maakuntien perustamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp) ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 14/2018 vp). 

Esityksen (HE 14/2018 vp) sisältämällä voimaanpanolailla lakkautettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavalla lailla siirrettäisiin valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kestävää talouskasvua sekä työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämistä koskevien toimenpiteiden järjestämisvastuu perustettaville maakunnille. Maakuntien liittojen alueiden kehittämistä koskevat tehtävät siirrettäisiin maakunnille pääosin nykyisen kaltaisina. Pääkaupunkiseudun erityistarpeet otettaisiin huomioon säätämällä Uudenmaan kasvupalvelut järjestävästä kuntayhtymästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 5.4.2018

TEM:n tiedotustilaisuuden 5.4.2018 powerpoint-esitys

Linkki eduskunnan sivustolle HE 35/2018 vp

Esitykset sisältölaeiksi

Tutustu myös hallituksen esityksiin sisältölaeiksi