Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin 5.4.2018 (HE 35/2018 vp). Esityksessä ehdotettiin säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa. Lisäksi ehdotus sisälsi niiden voimaanpanolain, jolla kumottiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Esitys liittyi eduskunnan käsiteltävinä oleviin maakuntien perustamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 15/2017 vp) ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 14/2018 vp). 

Esityksen (HE 14/2018 vp) sisältämällä voimaanpanolailla lakkautettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavalla lailla siirrettäisiin valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kestävää talouskasvua sekä työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämistä koskevien toimenpiteiden järjestämisvastuu perustettaville maakunnille. Maakuntien liittojen alueiden kehittämistä koskevat tehtävät siirrettäisiin maakunnille pääosin nykyisen kaltaisina. Pääkaupunkiseudun erityistarpeet otettaisiin huomioon säätämällä Uudenmaan kasvupalvelut järjestävästä kuntayhtymästä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 5.4.2018

TEM:n tiedotustilaisuuden 5.4.2018 powerpoint-esitys

Linkki eduskunnan sivustolle HE 35/2018 vp

Lakiesitys kasvupalveluvirastosta

Hallituksen esitys laiksi kasvupalveluvirastosta on ollut lausunnolla mm. ministeriöissä, virastoissa, ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa ja järjestöissä; lausuntoja annettiin yhteensä 51. Hallituksen esityksen valmistelua jatketaan ja se aiotaan antaa eduskunnalle kesätauon jälkeen.

Hallituksen esitys laista kasvupalveluvirastosta, lausuntopyyntöversio

Linkki hankeikkunaan (mm. lausunnot)

Sisältölakiesitykset

Hallituksen esitykseen HE 35/2018 vp liittyvät ns. sisältölait on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 26:

  • laki julkisista rekrytointi- ja osaamisen kehittämispalveluista
  • laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta
  • laki kotoutumisen edistämisestä

Lisäksi lokakuussa 2018 tullaan antamaan lakiesitys kasvupalvelujen tiedonhallinnasta.

Kysymyksiä ja vastauksia kasvupalveluista

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, puh. 029 5063719