Maakuntauudistuksen myötä myös aluekehittäminen uudistuu

Työ- ja elinkeinoministeriö 9.4.2018 12.48
Uutinen

Uusilla maakunnilla on jatkossa vastuu aluekehittämisestä. Maakunta toimii oman alueensa aluekehittämisviranomaisena, ja tekee tässä tehtävässä yhteistyötä erityisesti alueen kuntien kanssa.

Kunnilla on vastuu aluekehittämisestä omalla alueellaan, kuten aikaisemminkin. Valtio vastaa valtakunnallisesta aluekehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alueiden kehittämisestä ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta.

Alueiden kehittäminen on ministeriöiden, maakuntien, kuntien ja muun muassa korkeakoulujen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa, joka pyrkii edistämään hyvinvointia maan eri alueilla. Aluekehittämiseen liittyvä yhteistyö ja toimijoiden roolit uudistuvat maakuntauudistuksen myötä.

Hallituksen esityksessä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on määritelty tarkemmin aluekehittämiseen liittyvät vastuut.

Aluekehittämiskeskustelut valtion ja alueiden yhteisen näkemyksen tukena

Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelut ovat uusi toimintatapa, jossa valtio ja maakunta tiiviissä vuoropuhelussa käsittelevät yhdessä aluekehityksen tilannetta, tavoitteita ja toimenpiteitä. Keskustelujen tarkoituksena on valtion ja maakuntien yhteinen näkemys alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä.

Aluekehittämiskeskustelua ja sitä taustoittavan aluekehityksen tilannekuvan laatimista harjoiteltiin kaikkien maakuntien kanssa alkuvuodesta 2018. Mukana olivat muun muassa eri ministeriöiden, ELY-keskusten, maakuntien liittojen, korkeakoulujen ja kaupunkien edustajat. Keskustelut järjesti työ- ja elinkeinoministeriö.

Rinnakkain aluekehittämiskeskustelujen kanssa valtiovarainministeriö on käynyt tulevien maakuntien rahoitukseen ja kustannuskehitykseen liittyvät simulointikeskustelut kaikkien maakuntien kanssa.

Neuvotteluissa arvioitiin kunkin maakunnan osalta valtion rahoituksen riittävyyttä, maakunnan kustannuskehitystä sekä uudistuksen kannalta välttämättömiä muutoskustannuksia.

Prosessit tukevat toisiaan ja ne on tarkoitus nivoa jatkossa tiiviisti yhteen.

Yhteiset pullonkaulat: osaava työvoima ja tieverkot

Käytyjen aluekehittämiskeskustelujen perusteella kaikkia maakuntia yhdistää keskeiset kasvun pullonkaulat: osaavan työvoiman puute ja tieverkon kunto, jonka nähdään haittavan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Myös väestöryhmien eriytyminen ja väestön hyvinvoinnin huomioiminen osana alueen kehittämistä ovat ajankohtaisia kysymyksiä maakunnissa.

Kestävän kasvun luominen on valtion ja maakuntien yhteinen intressi. Kestävän kasvun edistämisessä maakunnilla on keskeinen rooli esimerkiksi bio- ja kiertotalouden potentiaalin hyödyntämisessä.

Keskusteluissa tärkeäksi nähtiin myös alueiden verkostoitumisen ja ylialueellisen yhteistyön tuki sekä kumppanuuksien vahvistaminen.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937
erityisasiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 029 504 7177

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit