Osaavan työvoiman saatavuus Kasvupalvelupäivien kantava teema

4.12.2018 9.59
Uutinen

Valtakunnalliset Kasvupalvelupäivät pidettiin 29.-30.11.2018 Vantaan Tikkurilassa. Koolla oli noin 90 ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakunnan liittojen asiantuntijaa sekä TEM:n asiantuntijoita pohtimassa työn murrosta, kestävää kasvua sekä työ- ja elinkeinopolitiikan tulevaisuuden näkymiä. Esille nousivat erityisesti osaavan työvoiman saannin haasteet ja keinot tilanteen parantamiseksi. Osaavan työvoiman löytäminen on muodostumassa yritysten kasvun pullonkaulaksi lähes koko maassa, niin Varsinais-Suomessa kuin Lapissakin.

Päivät avasi Jarkko Tonttila, joka kävi läpi kasvupalvelu-uudistuksen valmistelutilannetta. Kasvupalvelupilottien käynnistymisen mahdollistava muutosesitys lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista (JTYPL) on edelleen eduskunnan käsiteltävänä. Ministeriö on käynyt keskustelua eduskunnan valiokuntien kanssa ja kiirehtinyt asian käsittelyä, sillä osa kasvupalvelupiloteista on sidoksissa lakimuutoksen läpimenoon.

 – Kasvupalvelupilottien valmistelijat alueilla ovat tehneet hyvää työtä ja pilottivalmistelu on edennyt hyvin - huolimatta siitä, että osassa pilotteja käynnistymisaikataulu siirtyy alkuperäisestä aikataulusta. Pilottien valmistelun yhteydessä on käyty hyvää keskustelua ELY-keskusten, TE-toimistojen, maakuntavalmistelijoiden, palveluntuottajien, kuntien ja yritysten kanssa ja rakennettu yhteistä ymmärrystä kasvupalvelu-uudistuksen tarjoamista mahdollisuuksista, sanoi teollisuusneuvos Jarkko Tonttila.

Kasvupalvelupilotteihin on tulossa valtakunnalliset seuranta- ja projektiryhmät, joissa ovat mukana keskeisten sidosryhmien edustajat ja joissa otetaan esille yhteistä tarkastelua edellyttävät näkökulmat. Seurantaryhmään on tulossa myös henkilöstön edustus.

Varsinaisista kasvupalvelun sisältölaeista viimeinen eli hallituksen esitys Kasvupalveluvirastosta ja asiakastietojen hallinnasta annettiin eduskunnalle 29.11. Eduskunta keskittyy nyt kuitenkin sote-lakien käsittelyyn, mikä on viivästyttänyt kasvupalvelu-uudistuksen lakiesitysten käsittelyä eduskunnassa.

Työ- ja elinkeinopolitiikan integraatio

Työ- ja elinkeinopolitiikan tiiviimpi integraatio on yhtenä edellytyksenä sille, että tulevaisuudessa työnantajien ja työntekijöiden aikaisempaa parempi kohtaanto toteutuu. Kasvupalvelupäivillä tärkeää aihetta käsittelivät mm. ylijohtajat Marja-Riitta Pihlman ja Antti Neimala keskustelussaan. Työ- ja elinkenopolitiikan integraatiota on jo tiivistetty, ja työ jatkuu edelleen osana kasvupalvelu-uudistusta.

Työ- ja elinkeinopolitiikan integraatio on yksi  kasvupalvelu-uudistuksen lähtökohdista, sillä kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen valtion tarjoamat yritys- ja työllisyyspalvelut. Uudistuksella edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Itsehallinnolliset maakunnat muodostavat jatkossa uuden hallinnon tason, joka vastaa maakunnallisista kasvupalveluista. Osa kasvupalveluista on edelleen valtakunnallisia.

Työn murros puhutti

Arvioiden mukaan lähes puolet nykyistä työtehtävistä on automatisoitavissa. Uusi teknologia synnyttää uusia ammatteja ja tehtäviä. Murroksen myötä työurat pirstaloituvat: koulutuksesta ammattiin ja eläkkeelle – tyyppiset työurat vähenevät. Työurat eivät enää etene suoraviivaisesti, vaan katkokset lisääntyvät ja tuloja hankitaan samanaikaisesti useammasta lähteestä. Ihmiset voivat siirtyä palkansaajasta yrittäjäksi, yrittäjästä palkansaajaksi ja tai tehdä molempia yhtäaikaisesti. Palkansaajat ovat yhä kiinnostuneempia yrittämisen olosuhteista ja mahdollisuuksista.           

Sekä esityksissä että keskusteluissa tuli esille, että työn murros haastaa työ- ja elinkeinopolitiikkaa ja edellyttää, että työn tekemisen kannusteet, verotus ja sosiaaliturva vastaavat työelämän muutoksiin. Isoja uudistuksia on jälleen edessä tulevalla hallituskaudella.

Osaavaa työvoimaa tarvitaan myös ulkomailta

Kasvupalvelupäivillä käytiin läpi Varsinais-Suomen ja Lapin alueitten tilannetta. Molemmilla alueilla nähtiin tärkeäksi työperäisen maahanmuuton edistäminen osaamisvajeen ja rekrytointihaasteiden helpottamiseksi.       
 – Maahanmuuttajien kotoutumista, työllistämistä sekä osaamisen hyödyntämistä on lisättävä. Työperusteista oleskelulupakäsittelyä tulee yksinkertaistaa ja nopeuttaa sekä hoitaa alueellisesti, näki aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio Varsinais-Suomen liitosta.

Myös kansliapäällikkö Jari Gustafsson korosti omassa puheenvuorossaan, että Suomeen on pystyttävä luomaan järjestelmä, jonka puitteissa työperäistä maahanmuuttoa saadaan sujuvoitettua. Järjestelmä ei toimi tällä hetkellä riittävän nopeasti ja työpaikoistamme kiinnostuneita työntekijöitä menetetään työluvan saannin hitauden vuoksi.

Maakuntien valmistelijat mukaan!

 – Maakunnan liittojen ja rakentuvien maakuntien valmisteluasiaintuntijoita oli mukana kasvupalvelupäivillä, ja toivomme, että saamme jatkossa teitä vielä laajemmin mukaan yhteisten asioiden äärelle, korosti Marja-Riitta Pihlman. – Tervetuloa mukaan myös seuraaville kasvupalvelupäiville!

 

 

----

maakuntauudistus, kasvupalvelut