TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Kohti yhteistä yrityspalvelustrategiaa

Marjukka Aarnio Julkaisupäivä 28.11.2019 10.37 Blogit

Yritykset vastaavat omasta menestyksestään, mutta kuinka hyvin julkisilla toimilla voidaan tukea niiden onnistumista ja kasvua?

Yrityksille on tarjolla julkisia yrityspalveluresursseja yli 5000 henkilötyövuotta.  Keväällä 2019 käynnistimme yrityspalvelujen ekosysteemitarkastelun, jossa hyödynnettiin aikaisempia yrityspalveluista tehtyjä kyselyjä ja selvityksiä. Yhteenvedossa nostettiin esiin nykyisen palveluekosysteemin kipupisteitä ja kehittämisajatuksia.

Keskeisenä löydöksenä oli yrityspalveluiden hajanaisuus. Asiakkaan näkökulmasta kokonaisuus on pirstaleinen, siinä on päällekkäisyyksiä ja toisaalta katvealueita.

Vastaavatko nykyiset palvelut ja palvelukokonaisuudet riittävän hyvin yritysten tarpeisiin?

Aloittaville yrityksille on tarjolla runsaasti neuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseksi, kun taas kasvupotentiaalia omaavilla pk-sektorin yrityksillä on vaikeuksia hyödyntää yrityspalveluja riittävän hyvin. Vakaa yritys ei välttämättä tunnista kehittämis- ja kasvumahdollisuuksiaan, eivätkä julkiset yrityspalvelut kykene tavoittamaan ja tukemaan näitä yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Se olisi kuitenkin tarpeellista, sillä taloutemme haasteena on keskisuurten yritysten vähäisyys ja kasvuhaluttomuus.

Liiketoimintaympäristön muutokset, yritysten tarpeiden muuttuminen ja työn murros luovat jatkuvan tarpeen yrityspalveluiden kehittämiselle. Kaikkien yritysten on kyettävä uudistumaan. On hyvä kysyä, vastaavatko nykyiset palvelut ja palvelukokonaisuudet riittävän hyvin yritysten tarpeisiin. Olemmeko tehneet oikeita valintoja, jotka auttavat yrityksiä kestävään kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymiseen?

On syytä käydä aktiivista keskustelua julkisten panostusten vaikuttavuudesta ja kohdentamisesta.

Jotta yrityspalveluiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä onnistutaan, on syytä käydä aktiivista keskustelua julkisten panostusten vaikuttavuudesta ja kohdentamisesta. Lisäksi on hyvä arvioida, mitä palveluita on järkevä tuottaa julkisina palveluina ja mikä voidaan jättää yksityisen sektorin hoidettavaksi. Löytävätkö uudistumishakuiset yritykset sujuvasti itselleen parhaiten sopivat asiointikanavat ja sitä kautta pääsyn tarjolla oleviin palveluihin?

Tehdyn tarkastelun pohjalta on arvioitu, millaisilla toimilla yrityspalveluekosysteemin kehittämistä voitaisiin tehdä. Työtä voitaisiin hyödyntää muun muassa tulevan yrittäjyysstrategian valmistelussa.

Ensisijaista olisi rakentaa nykyistä tiiviimpiä yhteistyön tapoja ja kumppanuuksia TEM:n hallinnonalan, kuntien ja kaupunkien välille. Sopimuksellista yhteistyötä lisäämällä voidaan luoda aiempaa paremmat edellytykset yritystoiminnalle ja yritysten kasvulle alueellisesti. Yhä asiakaslähtöisemmän ja vaikuttavamman yrityspalvelujen kokonaisuuden rakentamiseksi voitaisiin luoda esimerkiksi yhteinen digitaalinen palvelualusta kokoamaan yrityspalvelut yhteen. Samalla vahvistettaisiin tietopohjaa asiakasodotuksista, yritysten tarpeista ja yritystoiminnan yleisistä kehittämisedellytyksistä.

Yksinkertaistetaan ja selkeytetään palveluita yhteisin välinein! 

teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, työ- ja elinkeinoministeriö

Tutustu aiheeseen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.