Valtionavustus kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa kestävää kasvua ja elinkeinorakennetta uudistavien kiertotalouden alustojen ja ekosysteemien kehittämistä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön hyödyntämistä innovaatioiminnassa. Avustukseen on myönnetty miljoonan euron kolmen vuoden määräraha vuoden 2020 talousarviossa.

Tavoitteena on käynnistää kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä kiertotalouden voimavaroja hyödyntäviä yksityisten ja julkisen sektorin välisiä innovaatioita ja osaamista kehittäviä kumppanuuksia. Näiden ohjelmien on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja työpaikkoja koronan jälkeisen taloudellisen elvytyksen tukemiseksi.

Määrärahalla voidaan tukea globaaleihin haasteisiin, kuten hiilineutraalisuus tavoitteiden edistämiseen, kohdistuvia isojen kehittämiskokonaisuuksien ja ekosysteemien käynnistämistä ja kokeiluja. Lisäksi sillä voidaan tukea osaamisen ja innovaatiokyvyn kehittämistä, digitaalisia alustaratkaisuja, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden muodostamien kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneiden osaamiskeskittymien kehittämistä sekä EU-rahoituksen hyödyntämistä. Määrärahalla vahvistetaan myös kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntämistä kiertotalouden kehitysalustoina sekä edistetään kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä osana koronan jälkeisiä elvytystoimia.

Määrärahalla voidaan edistää varhaisen vaiheen ekosysteemien rakentamista, joissa ei vielä kehitetä varsinaisesti liiketoimintaa, vaan vasta luodaan sille edellytyksiä. Pidemmälle kehittyneitä ekosysteemejä rahoittaa TEM:n hallinnonalalla Business Finland ja osittain VTT.

Avustuksella voidaan rahoittaa

  1. kiertotaloutta edistävien strategisten kasvualustojen ja -ekosysteemien toimeenpanoa
  2. kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä
  3. valtion budjettitalouden organisaatioiden ja korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä tekevien organisaatioiden sekä kunnallisten ja muiden julkisten organisaatioiden kiertotaloutta ja ekosysteemien kehittymistä edistäviä hankkeita.

Avustuksella ei voida rahoittaa

  1. jo vakiintunutta toimintaa (kyse ei ole toimintatuesta)
  2. investointihankkeita (toimitilat, laboratoriolaitteet tms.), mutta kehittämistoiminnan kannalta välttämättömän käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden hankinnat ovat tietyin ehdoin harkinnanvaraisesti mahdollisia
  3. liiketoimintaa
  4. yksittäisen yrityksen hankkeita
  5. pelkästään hankintoja (mutta avustettavat hankkeet voivat sisältää hankintoja). 

Hankinnoissa on noudatettava hankintalakia.

Avustukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 32.20.42 Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen. Varojen käyttöön sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä Euroopan Komission vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta (EU 1407/2013).

Avustusta voi hakea 7.8.2020 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon [email protected]

Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseen tarkoitetun avustuksen hakeminen:

Rahoitushakemus

Maksatushakemus

Tiedote 14.10.2020: Kiertotaloushankkeisiin miljoona euroa – tavoitteina uudet innovaatiot, osaamiskeskittymät ja yhteistyömallit 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. +358 295 049 235, (kyselyt 22.6. – 10.7.)
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. +358 295 048 242, (kyselyt 20.7. – 7.8.)