Valtionavustus kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa kestävää kasvua ja elinkeinorakennetta uudistavien kiertotalouden alustojen ja ekosysteemien kehittämistä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön hyödyntämistä innovaatiotoiminnassa. Avustukseen on myönnetty 1 000 000 euron 3 vuoden määräraha vuoden 2021 talousarviossa.

Tavoitteena on käynnistää kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä kiertotalouden voimavaroja hyödyntäviä yksityisten ja julkisen sektorin välisiä innovaatioita ja osaamista kehittäviä kumppanuuksia uusien toimintamallien, liiketoiminnan ja uudistavien työpaikkojen luomiseksi sekä koronan jälkeisen taloudellisen elvytyksen tukemiseksi.

Kansallisella kiertotalouden strategisella ohjelmalla pyritään etsimään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten hiilineutraalisuustavoitteet ja kestävän kehityksen edistäminen, mutta myös vauhdittamaan kiertotalouden systeemisen muutoksen etenemistä ja asetettuja haasteellisia tavoitteita kestävästä resurssiviisaasta luonnonvarojen käytöstä ja kiertotalousasteen nostosta. Määrärahalla voidaan tukea näihin tavoitteisiin kohdistuvien isojen kehittämiskokonaisuuksien ja ekosysteemien käynnistämistä ja kokeiluja, osaamisen ja innovaatiokyvykkyyksien kehittämistä, digitaalisia alustaratkaisuja, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden muodostamien kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneiden osaamiskeskittymien kehittämistä sekä EU-rahoituksen hyödyntämistä. Lisäksi määrärahalla vahvistetaan kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntämistä kiertotalouden kehitysalustoina sekä edistetään kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä osana koronan jälkeisiä elvytystoimia.

Määrärahalla voidaan edistää varhaisen vaiheen ekosysteemien rakentamista, joissa ei vielä kehitetä varsinaisesti liiketoimintaa, vaan luodaan sille edellytyksiä. Pidemmälle kehittyneitä ekosysteemejä rahoitetaan normaaleilla innovaatioita tukevilla instrumenteilla Business Finlandin ja ELY-keskusten toimesta.

Avustuksella voidaan rahoittaa

  1. Kiertotaloutta edistävien strategisten kasvualustojen ja -ekosysteemien toimeenpanoa;
  2. Kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä;
  3. Valtion budjettitalouden organisaatioiden ja korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä tekevien organisaatioiden sekä kunnallisten ja muiden julkisten organisaatioiden kiertotaloutta ja ekosysteemien kehittymistä edistäviä hankkeita.

Avustuksella ei voida rahoittaa

  1. Jo vakiintunutta toimintaa (eli kyse ei ole toimintatuesta);
  2. Investointihankkeita (toimitilat, laboratoriolaitteet tms.), mutta kehittämistoiminnan kannalta välttämättömän käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden hankinnat ovat tietyin ehdoin harkinnanvaraisesti mahdollisia;
  3. Liiketoimintaa;
  4. Yksittäisen yrityksen hankkeita;
  5. Pelkästään hankintoja (mutta avustettavat hankkeet voivat sisältää hankintoja). 

Hankinnoissa on noudatettava hankintalakia.

Avustukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 32.20.42 Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen. Varojen käyttöön sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä Euroopan Komission vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta (EU 1407/2013).

Avustusta voi hakea 12.4.2021 alkaen ja hakemukset tulee toimittaa 4.6.2021 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon [email protected] sekä TEM:n yhteyshenkilölle [email protected] Hakulomake löytyy alla olevasta linkistä.

Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseen tarkoitetun avustuksen hakeminen:

Rahoitushakemus   

Maksatushakemus   
 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. +358 295 049 235
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. +358 295 048 242