Skip to content
Government and ministries

Ny handbok om MKB-förfarandet i samband med gruvprojekt

12.3.2015 10.00
Pressmeddelande

Gruvornas utsläpp i miljön och gruvdriftens konsekvenser för andra näringar har väckt offentlig debatt under de senaste åren. Arbets- och näringsministeriet har publicerat en ny MKB-handbok för gruvprojekt den 12 mars 2015. Handboken skapar klarhet i förfarandet vid bedömningen av miljökonsekvenserna av gruvprojekt, dvs. MKB-förfarandet.

Det lagstadgade MKB-förfarandet främjar beaktandet av miljöaspekter i projektets planeringsskede. Det förbättrar också områdesinvånarnas och andra parters möjligheter till deltagande.

En väsentlig del av förfarandet är granskningen av olika alternativ. Vid bedömningen fastställs de sammanlagda konsekvenserna av både de aktuella projekten och andra existerande och planerade projekt inom området. Alternativen kan avvika från varandra, t.ex. i fråga om tekniskt genomförande, brytningsmängder, energianvändning och utsläppsmängder. Ett av alternativen är också det att gruvprojektet inte alls genomförs.

Handboken rekommenderar att MKB-beskrivningarna ska omfatta mindre än 150 sidor och att det upprättas en innehållsförteckning för beskrivningen och att tabeller används i den. Den hittills mest omfattande MKB-beskrivningen av ett gruvprojekt i Finland har bestått av fler än tusen sidor. I andra länder har det förekommit ännu längre konsekvensbeskrivningar.

Handboken är sammanställd av Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Institutet för hälsa och välfärd och Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Handboken har sammanställts i ett nära samarbete med olika intressentgrupper under de två senaste åren. Ett dylikt samarbete är internationellt sett relativt sällsynt.

Handboken har cirka 100 sidor och den publiceras på finska och engelska. Den innehåller dessutom sammanfattningar på svenska och tre samiska språk: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

MKB-handboken kan läsas i elektronisk form på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:

branschdirektör Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, ANM, tfn 029 50 60080

Back to top