Skip to content
Government and ministries

Päivittäistavarakauppa edelläkävijänä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa hankinnoissa

Ministry of Economic Affairs and Employment
20.8.2015 10.00
Tiedote

Päivittäistavarakaupan yritykset, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset ovat laatineet yhteisen näkemyksen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa.

YK:n periaatteet hyväksyttiin kansainvälisesti vuonna 2011 ja ne rakentuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuudelle suojella ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista, yritysten vastuulle kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojan turvaamiselle.

Nyt saavutetun yhteisen näkemyksen tarkoituksena on tarjota päivittäistavarakaupan yrityksille lisätyökaluja YK:ssa sovitun huolellisuusperiaatteen käytännön toteuttamiselle toimialansa hankintaketjuissa.

Huolellisuusperiaatteen toteuttamisessa on kyse jatkuvasta prosessista, jonka avulla yritykset tunnistavat ja ehkäisevät omia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksiaan sekä määrittelevät, miten ne puuttuvat vaikutuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasiainministeriön yhteistyössä vetämiin neuvotteluihin osallistuneet päivittäistavarakaupat ja kansalaisjärjestöt ovat esimerkillisesti kyenneet käytännönläheiseen yhteistyöhön ja ne ovat edelläkävijöitä YK:n periaatteiden käytäntöön viemisessä. Suositukset valmistellut työryhmä toivoo myös muilta yrityksiltä esimerkin seuraamista ja niiden toiminnan arviointia samalla tavalla.

Yritysten toimintaan liittyvien ihmisoikeusriskien arvioinnin tulee olla osa hankintaprosessia ja sisältää tuotteen valmistusvaiheen lisäksi myös tuotteen keskeisten raaka-aineiden tuotantoon liittyvät ihmisoikeusriskit.

Suosituksia ihmisoikeusriskejä ennalta ehkäiseviksi toimiksi

- Yritysten tulee pyrkiä välttämään liikesuhteiden aloittamista niiden tavarantoimittajien kanssa, joiden toiminnassa on vakavia puutteita tai joiden vastuullisuudesta yrityksellä ei ole tietoa.

- Ihmisoikeusriskien arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että myös tavarantoimittajalla itsellään on käytössään riittävät menettelytavat riskien minimoimiseksi.

- Sopimusvaatimukset ovat yksi keino, millä voidaan pyrkiä varmistamaan, että tavarantoimittajat huomioivat havaitut ihmisoikeusriskit toiminnassaan tai ryhtyvät korjaaviin toimiin haitallisten vaikutusten syntyessä.

- Yrityksen tulee arvioida myös omat ostokäytäntönsä. Tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät ostokäytännöt estä ihmisoikeuksien toteutumista.

- Yrityksen tulee ottaa käyttöön tavarantoimittajille suunnattu, ihmisoikeuksia koskeva ohjeistus (code of conduct), käydä ohjeisto läpi tavarantoimittajien kanssa sekä kouluttaa tavarantoimittajia ja omia ostajia.

- Tavarantoimittajien tehtaiden säännölliset tarkastukset (auditoinnit).

- Jos haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ilmenee, yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa ei tule katkaista automaattisesti. Tämän sijaan on ryhdyttävä viipymättä vuoropuheluun tavarantoimittajan kanssa epäkohtien korjaamiseksi.

Yhteisen näkemyksen jakavat Kesko Oyj, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja Tuko Logistics Osuuskunta sekä järjestöistä FIBS, Finnwatch ry, Kaupan liitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Reilu kauppa ry, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö.

Päivittäistavarakaupan yhteinen näkemys

Lisätiedot:
ylitarkastaja Linda Piirto, TEM, p. 029 504 7028

kaupallinen neuvos Kent Wilska, UM, p. 0295 351 522

Back to top