Skip to content
Government and ministries

Rehn & Lindström: Budjettiriihen päätökset täydentävät hallituksen yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja

Ministry of Economic Affairs and Employment
15.9.2016 13.30
Tiedote

Valtioneuvosto antoi vuoden 2017 talousarvioesityksen eduskunnalle 15.9.2016. Budjettiriihessä päätetyt toimet täydentävät hallituksen keväällä julkistamia yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja.

– Yrittäjyyden puolella erityishuomiota suunnataan kasvun kannalta tärkeisiin mikro- ja pieniin yrityksiin. Tärkeä lisä on esimerkiksi av-alan tuotantokannustin, joka pyrkii houkuttelemaan Suomeen merkittäviä ulkomaisia tv- ja elokuvatuotantoja. Samalla se avaa uusia mahdollisuuksia digitaalisten sisältöjen tuottajille sekä esimerkiksi matkailun ja logistiikan alan yrittäjille. Kaiken kaikkiaan kerrannaisvaikutukset kuvausalueella voivat olla todella mittavia, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

– Myös budjettiriihen muut päätökset yrittäjävähennyksen ja maksuperusteisen arvonlisäverotuksen käyttöönotosta sekä 2500 euron kertakorvauksesta vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi auttavat madaltamaan yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, korostaa Rehn.

– Talousarvioesityksen toimet vahvistavat työllisyyttä ja kannustavat työnhakuun. Ne vahvistavat hallituksen keväällä lanseeraamaa työllisyyspakettia ja lisäävät taloudellista kasvua, sanoo oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Seuraava etappi yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikan valmistelussa on hallituksen puolivälitarkastelu keväällä 2017.

Talousarvioesityksen toimet vahvistavat työllisyyspakettia

Merkittävä uudistus on TE-palveluiden tehostaminen ja yksityisten palveluntuottajien käytön lisääminen, johon hallitus suuntaa 17 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lähtien työttömien määräaikaishaastattelut toteutetaan tarvittaessa tulosperusteisena ostopalveluna kolmen kuukauden välein. Toteutuksen yksityiskohtia selvitetään parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

– Uudistuksella haluamme tukea työnhakijoita entistä paremmin. Säännöllisillä haastatteluilla pyrimme löytämään jokaiselle työnhakijalle sopivia ratkaisuja, ministeri Lindström sanoo.

Talousarvioesitys lisää myös aktiivitoimenpiteiden määrää työllisyyden hoidossa, kun työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta laajennetaan. Vuoden 2017 alusta työttömyysetuuksiin varattuja määrärahoja voidaan käyttää starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa.

– Muutokset lisäävät työttömyysturvan joustoa. Työttömyysturva tukisi jatkossa työn löytämistä ja yrittäjäksi ryhtymistä. Arvioimme, että noin 10 000 työttömälle avautuu työmahdollisuus, ministeri Lindström sanoo.

Talousarvioesitys lisää myös mahdollisuuksia tarjota työkokeilua työttömille työnhakijoille poistamalla lainsäädännöllisiä rajoituksia. Tavoitteena on lisätä työkokeiluja aloilla, joilla tyypillisesti tehdään osa-aikatyötä.

– Hallitus etsii parhaillaan lisää keinoja työllisyyspakettiin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tavoitteena on saada uudet ehdotukset syyskuun loppuun mennessä, ministeri Lindström sanoo.

Yrittäjyyspaketti etenee päätöksistä toimeenpanoon

Hallitusohjelman yhteydessä päätetyistä alkuperäisistä yrittäjyyspaketin toimenpiteistä valtaosa on jo käytössä. Esimerkiksi yritysten julkiseen kasvurahoitukseen on koottu yhteensä 600 miljoonan euron lisärahoitus aiemman rahoitustason päälle. Myös keväällä julkistetut toimenpiteet etenevät aikataulussa:

Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnys madaltuu. Selvitys eri toteutusvaihtoehdoista valmistuu syksyn 2016 aikana ja määräaikainen kokeilu toteutetaan selvityksen pohjalta.

Yritys- ja TE-palvelut yhdistyvät julkiseksi kasvupalveluksi maakuntauudistuksen yhteydessä. Tavoitteena on saada kasvupalvelun keskeiset sisältö- ja tuotantosuunnitelmat valmiiksi marraskuun 2016 loppuun mennessä.

Innovaatiosetelillä halutaan kannustaa yhä useampaa pk-yritystä hyödyntämään innovaatio-osaamista kilpailukykynsä kehittämiseen. Tekesin hallinnoimassa kokeiluhankkeessa yritys voi 5 000 euron arvoisella palvelusetelillä ostaa palveluja valitsemaltaan asiantuntijalta. Kaksivuotinen kokeilu käynnistyy lokakuussa 2016.

Innovaatiopankin rakentaminen käynnistetään Tekesin rahoittamana kokeiluhankkeena. Eri toteutusmallit hahmotellaan vuoden 2016 loppuun mennessä ja varsinainen kokeilu käynnistetään huhti-kesäkuuhun 2017 mennessä. Tavoitteena on vauhdittaa tutkimusosaamisen, innovaatioiden ja patenttien parempaa hyödyntämistä.

Kasvuyritysten tarvitsemien ulkomaisten erityisasiantuntijoiden palkkaamista helpotetaan käymällä läpi lupaprosessien pullonkaulat. Samalla mahdollistetaan oleskeluluvan myöntäminen ja yrityksen perustaminen start up -yrittäjyyden perusteella. Sisäministeriön asettama työryhmä selvittää parhaillaan tarvittavia lainsäädäntömuutoksia. Hallituksen esitykset annetaan vuoden 2017 aikana.

Itsensä työllistäjien työttömyysturvaa kehitetään. Muutostarpeita kartoittamaan on kesäkuussa 2016 nimetty Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén. Selvityshenkilöiden ehdotukset saadaan 14.12.2016 mennessä.

TEM:n pääluokan määrärahat 2 928 miljoonaa euroa

TEM:n painopisteenä vuoden 2017 talousarvioesityksessä on kasvupolitiikka, joka tukee hallitusohjelman työllisyys- ja kasvutavoitteiden saavuttamista. Sen perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen. Ministeriön pääluokan määrärahat ovat 2 928 miljoonaa euroa, joka on reilut 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisen talousarvion määrärahat.

Pääluokan määrärahoissa on merkittäviä lisäyksiä EU:n rakennerahastojen maksatuksissa (115 miljoonaa euroa), kunnille maksettavissa kotouttamiskorvauksissa (58 miljoonaa euroa) ja uusiutuvan energian tuotantotuessa (39 miljoonaa euroa). Myös uusi päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki lisää pääluokan menoja 43 miljoonalla eurolla.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahat puolestaan laskevat 163 miljoonalla eurolla pääosin pääluokkien välisistä siirroista ja Tekesin avustusten maksatusmäärärahat 56 miljoonalla eurolla aiemmin tehdyistä säästöpäätöksistä johtuen.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 029 504 7165
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, puh. 029 506 0066
talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 506 2135

Back to top