Kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävä valtionavustus 

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt avustusta hankkeille, jotka kohdistuvat kotimaassa tehtävien kiertotalouden investointien vauhdittamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa esim. Business Finlandin instrumentit eivät ole sopivia. Avustuksen käyttö rajattiin joko investointeihin tai investointiin tähtääviin kehittämishankkeisiin.   

Investointihankkeita voivat olla kiertotaloutta edistävät teknologiset tai muut uusia toimintatapoja tai palveluita tukevat investoinnit. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointeihin liittyvien toimijoiden yhteistyötä tai prosessien ja materiaalivirtojen yhdistämistä toteuttavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. Avustusta on myönnetty myös työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Hankkeiden avulla pyrittiin vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntymiseen, ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja yritysten ja muiden toimijoiden toimintatapojen muutokseen kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena oli myös materiaalin käytön vähentäminen, kokonaistehokkuus osaoptimoinnin sijaan, ympäristövaikutusten pienentäminen, aineettoman arvonluonnin kasvattaminen, uusiutumattomien raaka-aineiden kierron parantaminen, uusiutuvien materiaalien monipuolinen ja mahdollisimman pitkään pitävä käyttö tai digitalisaatioon ja palveluihin perustuva uudenlainen tapa korvata tarpeen täyttäminen.  

TEM myönsi avustuksia täällä ja viime hallituskaudella noin 50 hankkeelle, joiden tuloksellisuudesta valmistuu selvitys kesän aikana. Joukosta on noussut merkittäviä jatkohankkeita.

Jatkossa käytössä on laajempi verkosto yritysten tukemiseen, kuten Business Finlandin ja ELY-keskusten rahoitusinstrumentit. Lisää kiertotalouden ohjelmasta ja toimenpiteistä voit katsoa Kiertotalouden strategisen ohjelman verkkosivulta. Voit tilata ohjelman uutiskirjeen sähköpostiisi tästä.    

Myönnetyt avustukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 32.20.44 Kiertotalouden investointituki. Varojen käyttöön sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), valtioneuvoston asetusta (604/2020) kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta sekä TEM:n ohjeistusta. Taloudellista toimintaa harjoittavalle yhtiölle avustukseen sovelletaan Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta (EU 1407/2013), jolla tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä kohden nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla.

Avustusta saaneiden yritysten tulee huomioida avustuspäätöksissä annetut aikarajat maksatushakemusten jättämiseen hyvissä ajoin.

Maksatushakemus   
 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Ulla Palander, TEM, p. +358 295 049 235
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. +358 295 048 242