Reform/Government proposal of the Act on Co-operation within Undertakings

TEM041:00/2018 Statute drafting

The report of the tripartite working group on the Government proposal will be circulated for comments between 19 November 2020 and 15 January 2021, further preparation 18 January 2021 -, Finnish Council of Regulatory Impact Analysis 1 Juli - 7 September 2021, government proposal 159/2021 to parliament 30 September 2021.

Basic information In progress

Project number TEM041:00/2018

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 4.5.2018 –

Date of appointment 4.5.2018

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Stability and trust in the labour market through collective bargaining

Law drafting

HE yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 18.8.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  39/2021
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistuksen tarkoituksena olisi kehittää työpaikoille toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottamalla samalla huomioon sekä yrityksen tai toimipaikan että työntekijöiden edut. Lailla kehitettäisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen päätöksenteossa silloin kun se koskee heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lailla turvattaisiin myös riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku työnantajan ja henkilöstön välillä.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Elli Nieminen, erityisasiantuntija
[email protected]

Contact person
Nico Steiner, hallitusneuvos
tel. +358 29 504 9001
[email protected]

Goals and results

Työllisyyspaketin täydennykset kevään 2018 kehysriihessä:
"Hallitus päätti asettaa selvityshenkilön tai -henkilöt arvioimaan yhteistoimintalain toimivuutta. Arvioinnin kohteena olisivat mm. yhteistoimintamenettelyn kohteena olevat asiaryhmät ja irtisanomismenettelyt yhteistoiminta-asioina. Selvitystyön on tarkoitus valmistua syksyllä 2018."

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.5.2018 johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tuli erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen. Lisäksi selvityksen piiriin kuuluivat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.

Selvityshenkilöt laativat myös ehdotuksen yt-lain muutostarpeista marraskuuhun 2018 mennessä.
Selvityksessä tuli erityisesti ottaa kanta seuraaviin kysymyksiin:
- ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
- minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä sekä
- tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?

Summary

The report of the tripartite working group on the Government proposal will be circulated for comments between 19 November 2020 and 15 January 2021, further preparation 18 January 2021 -, Finnish Council of Regulatory Impact Analysis 1 Juli - 7 September 2021, government proposal 159/2021 to parliament 30 September 2021.

Starting points

Selvityshenkilöiden selvitys (ks. linkki) on luovutettu 5.11.2018.

TEM:n 20.12.2019 asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään sen tulee arvioida keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Additional information

Read more

New Co-operation Act to improve dialogue between employers and employees

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release