Government proposal, amendment to Employment Contracts Act and Seafarers' Employment Contracts Act (suspension)

TEM068:00/2018 Statute drafting

Työryhmä valmistelemaan laajennettua korvausvelvollisuutta kilpailukieltosopimuksiin, toimikausi 27.11.20109-30.3.2020, hallituksen esitys 222/2020 annettu 12.11.2020, eduskunnan vastaus 157/2021, lakien vahvistus 18-19.11.2021, voimaantulo 1.1.2022, sdk-nrot 1018-1019/2021.

Basic information Completed

Project number TEM068:00/2018

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 19.9.2018 – 19.11.2021

Date of appointment 19.9.2018

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Stability and trust in the labour market through collective bargaining

Law drafting

HE laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Parliamentary reply EV 157/2021

Hallituksen esitys kilpailukieltosopimusten rajoittamiseksi.

Minister in chargeTyöministeri Haatainen

Contact personSeija Jalkanen, Ministry of Employment and the Economy

Legislative plan for autumn session 2020

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella työsopimuslakiin tarvittavat säännösehdotukset korvausvelvollisuuden laajentamiseksi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia.

Summary

Työryhmä valmistelemaan laajennettua korvausvelvollisuutta kilpailukieltosopimuksiin, toimikausi 27.11.20109-30.3.2020, hallituksen esitys 222/2020 annettu 12.11.2020, eduskunnan vastaus 157/2021, lakien vahvistus 18-19.11.2021, voimaantulo 1.1.2022, sdk-nrot 1018-1019/2021.

Starting points

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet ja edelleen muuttumassa. Tiedon merkitys tuotannontekijänä on kasvanut merkittävästi. Tällä on omat vaikutuksensa yritysten tiedon suojaamisen tarpeeseen. Toisaalta henkilöstön mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan ja liikkua työmarkkinoilla ovat osin vastakkaisia intressejä, jotka kilpailukieltosopimusten sääntelyssä on otettava huomioon.

Varatuomari Jukka Ahtela teki työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen kilpailukieltosopimusten ja salassapitosopimusten käytöstä (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2018). Ministeriölle 12.6.2018 luovutetussa selvityksessä Ahtela kuvaa salassapitosopimuksia ja kilpailukieltosopimuksia koskevaa oikeustilaa ja sen kehittämistarpeita. Selvitysmies ei ehdottanut muutoksia salassapitosopimuksiin.

Selvitysmies arvioi kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä ja vertaili sitä eräiden muiden maiden lainsäädäntöön. Selvityksessä arvioitiin kilpailukieltosopimusten tarpeellisuutta, suojattavia tietoja sekä sopimusten laajuutta.

Selvitysmies katsoi, että kilpailukieltosääntelyn nykytila ei kaikin osin enää vastaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. Selvitysmies esitti vaihtoehtoisia lähestymistapoja asian ratkaisemiseksi muun muassa kilpailukieltosopimusten käytön edellytysten tiukentamista, sääntelyn parempaa toimeenpanoa ja lainsäädännön täsmentämistä ja ajantasaistamista.

Kilpailukieltosopimuksilla on yhtymäkohtia 15.8.2018 voimaan tulleeseen liikesalaisuuslakiin ja samassa yhteydessä muutettuihin työsopimuslain säännöksiin. Muutoksilla on täytäntöönpantu liikesalaisuusdirektiivi.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 19.9.2018 työryhmän selvittämään kilpailukieltosopimusten muutostarpeita. Työryhmän muistiossa selvitetään työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia ja kilpailevan toiminnan kieltoa koskevien säännösten toimivuutta. Kilpailukieltojen yleistyneen käytön rajoittamiseksi työryhmässä on kartoitettu erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi. Keskeisten vaihtoehtojen vaikutuksia on myös arvioitu. Työryhmän toimikausi päättyi 30.6.2019. Kilpailukieltosopimuksia selvittäneen työryhmän muistio oli lausuntokierroksella 14.8.-26.9.2019.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on kilpailukieltosopimuksia koskeva kirjaus.

Additional information

Read more

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision

Ministry of Economic Affairs and Employment Decision