Kansallisen biotalousstrategian päivitys

TEM071:00/2020 Development

Suomen kansallinen biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja Marinin hallituksen ohjelmaa. Päivityksen pohjana ovat EU:n vuonna 2018 päivitetty biotalousstrategia sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat biotalouspäätelmät.

Strategiatyö aloitetaan syksyllä 2020 ja saatetaan valmiiksi vuonna 2021.

Basic information In progress

Project number TEM071:00/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 1.8.2020 –

Date of appointment 1.7.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Carbon neutral Finland that protects biodiversity

Tavoite Finland aims to be the world’s first fossil-free welfare society

Action Updating the bioeconomy strategy

Contact person
Ulla Palander, Ylitarkastaja
tel. +358 295 049 235
[email protected]

Goals and results

Päivityksen strategisena tavoitteena on jalostaa Suomessa vahvaan osaamiseen perustuvia korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja hallituksen tavoitteisiin kestävästä kasvusta ja elvytystoimista, työllisyydestä, oikeudenmukaisesta siirtymästä, luonnon monimuotoisuudesta, tasapuolisesta alueellisesta kehittymisestä sekä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Strategian tavoitteena on vahvistaa toimialat ylittävää yhteistyötä.

Päivitystyössä otetaan huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen, oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja maapallon ekologinen kantokyky.

Päivityksellä tuodaan näkyvyyttä Suomelle biotalouden edelläkävijänä ja vahvistetaan Suomen kansainvälistä asemaa korostamalla kestäviä biotalouteen perustuvia ratkaisuja. Päivitys auttaa alueellisten biotalouksien kehittymistä, maaseudun elinvoiman vahvistumista ja ekologista kestävyyttä.

Strategian päivityksellä vahvistetaan yritysten ja arvoverkon uudistumista, kasvukykyä ja luodaan näin uusia työpaikkoja. Päivityksessä otetaan huomioon myös työvoiman saatavuuden ja osaamisen varmistaminen.

Strategian päivityksellä turvataan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja sen hyväksyttävyys osana Suomen ja EU:n ilmasto- ja muita tavoitteita.

Yhdessä suunniteltavien koronaviruksen jälkeisten elvytystoimien lisäksi tavoitteena on nostaa rimaa nykyiseen strategiaan verrattuna – tarkoittaa biotalouden arvonlisän nostamista ja kiertotalouden implementointia biotalouteen.

Summary

Suomen kansallinen biotalousstrategia päivitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja Marinin hallituksen ohjelmaa. Päivityksen pohjana ovat EU:n vuonna 2018 päivitetty biotalousstrategia sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat biotalouspäätelmät.

Strategiatyö aloitetaan syksyllä 2020 ja saatetaan valmiiksi vuonna 2021.

Starting points

Suomen ensimmäinen kansallinen biotalousstrategia valmistui vuonna 2014. Sen avulla saatiin liikkeelle toimenpiteitä biotalouden edistämiseksi. Nuo toimenpiteet on nyt toteutettu, joten päivityksellä luodaan uusia toimenpiteitä. Muuttunut toimintaympäristö vaatii strategialle uudenlaista näkökulmaa.

EU päivitti biotalousstrategian syksyllä 2018 ja Suomi valmisteli siihen neuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin kilpailukykyneuvostossa marraskuussa 2019. Päivityksen avulla Suomen kansallinen biotalousstrategia saadaan yhteensovitettua EU-strategian ja päätelmien kanssa. Biotalousstrategian päivitys on mainittu myös Marinin hallituksen hallitusohjelmassa. Green Deal –ohjelman biotalouspainotukset (mm. metsä ja maatalous) tukevat strategian päivitystarvetta.

Päivityksessä otetaan aiempaa strategiaa tarkemmin huomioon kiertotalouden ratkaisut ja toimintakäytännöt sekä uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyys.

EU:n komissio näkee Suomen EU-alueen biotalouden edelläkävijänä ja esimerkkinä. Suomi kuitenkin kilpailee edelläkävijän roolista suurten maiden kanssa (Saksa ja Ruotsi). Edelläkävijäroolin säilyttämiseksi tarvitaan määrätietoista biotalouspolitiikkaa, jonka tärkeänä välineenä on kansallisen biotalousstrategian päivitys.

Koronavirustilanteen vuoksi talous on muutosten edessä. Biotalousstrategian päivityksellä voidaan luoda elvytystoimia biotalouteen ja löytää uusia mahdollisuuksia.

Päivitystyön lähtökohtana ovat toimintaympäristöanalyysi ja skenaariotarkastelut, joiden avulla pyritään tunnistamaan biotalouden lupaavimpia mahdollisuuksia ja puutteita toimijakentässä tai osaamisessa.

Read more

Updated Finnish Bioeconomy Strategy aims to promote sustainable growth and climate objectives
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of Economic Affairs and Employment Press release