Energia- ja ilmastotavoitteet strategiatyön taustalla

Strategian valmistelun lähtökohtina olivat Suomen ja EU:n energiapolitiikan ja ilmastopolitiikan tavoitteet. Eurooppa-neuvosto linjasi lokakuussa 2009, että EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä vuoteen 2050 mennessä 80–95 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna.

Joulukuussa 2015 Pariisissa solmittiin uusi ilmastosopimus, jonka mukaan maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa selvästi alle kahteen asteeseen ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Yksi hallituksen kärkihankkeista on Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Tavoitteena on, että

 • päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen mm. turpeen.
 • luovutaan hiilen käytöstä energiantuotannossa.
 • puolitetaan tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin.
 • nostetaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin.
 • EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet

Energia- ja ilmastotavoitteista sovittiin Eurooppa-neuvostossa 23.10.2014. Tavoitteet ovat

 • vähintään 40% päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.
 • päästökauppasektorin päästövähennys 43% ja ei-päästökauppasektorin 30% vuoteen 2005 verrattuna.
 • EU-tason sitova tavoite uusiutuvan energian osuudelle 27% .
 • EU-tason ohjeellinen tavoite energiatehokkuuden parantamiselle 27%.
 • 10% siirtoyhteystavoite vuoteen 2020 mennessä ja 15% vuoteen 2030 mennessä.

EU:n energiapolitiikan peruslähtökohtia ovat kestävyys, kilpailukyky ja toimitusvarmuus. Nämä perustavoitteet ovat yhteneväiset Suomen kansallisten tavoitteiden kanssa. Unionin yhteisellä energiapolitiikalla pyritään kilpailukykyisiin energian hintoihin, energian riittävän ja häiriöttömän saatavuuden takaamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi energiankäyttö ja tuotanto tarjoavat työpaikkoja sekä uusia teknologian vientimahdollisuuksia. Näitä tavoitteita vauhdittamassa on yksi Junckerin komission kymmenestä prioriteetista: energiaunioni, josta vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros Šefčovič. Energiaunionin viisi ulottuvuutta ovat:

 • Energian toimitusvarmuus
 • Energian sisämarkkinat
 • Energiatehokkuus
 • Vähähiilinen energiapaletti
 • Energialan tutkimus ja innovaatiot

Lisätietoja: Petteri Kuuva