EU-puheenjohtajakausi työ- ja elinkeinoministeriössä

TEM ja EU-puheenjohtajuuskausi -logo

Suomi toimi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana 1. heinäkuuta 2019 alkaen. Puolivuotisen puheenjohtajakauden aikana Suomi johti puhetta neuvoston ministeri- ja virkamiestason kokouksissa.

EU-puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita neuvostossa sekä huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta.

Suomi toimi puheenjohtajana sekä neuvoston virallisissa kokouksissa Brysselissä ja Luxemburgissa, että Suomessa pidettävissä epävirallisissa kokouksissa.

Suomi järjesti kaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta Helsingissä Finlandia-talossa. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla oli epävirallinen kilpailukykyministerikokous. Lisäksi Helsingissä pidettiin lukuisia tilaisuuksia ja virkamiestason kokouksia.

Tiedote 4.7.2019: EU-ministerit keskustelivat tutkimuksesta ja innovaatioista kestävän kasvun avaintekijöinä
Tiedote 5.7.2019: EU-ministerit keskustelivat sisämarkkinoista ja ilmastoneutraalista taloudesta

Puheenjohtajakauden valmistelu

EU-puheenjohtajakauden kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta vastasi valtioneuvoston kanslia.

Puheenjohtajakauden valmistelua työ- ja elinkeinoministeriössä koordinoi EU- ja kansainvälisten asioiden tiimi. Katso yhteystiedot henkilö- ja tehtävähakusivulta.

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma ja tapahtumat

Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteja olivat

  • yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen
  • kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni
  • EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana
  • kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen.

Puheenjohtajakauden ohjelma
Puheenjohtajakauden tapahtumat

Työ- ja elinkeinoministeriölle EU-puheenjohtajuus tarkoitti ennen kaikkea vetovastuuta näissä EU:n neuvostoissa ja neuvostoja valmistelevissa työryhmissä:

  • Kilpailukykyneuvostossa puhetta johtivat työministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkein teema kilpailukyky- ja kasvusektorilla oli kestävän kasvun strategia. Kattavan, kunnianhimoisen ja eteenpäin katsovan kasvuagendan tavoitteena on lisätä EU:n talouden tuottavuutta ja kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja varmistaa, että talouskasvu on sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestävää. Strategian keskeisimpiin politiikka-aloihin kuuluvat erityisesti toimivat sisämarkkinat, siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen, moderni teollisuuspolitiikka, tutkimus ja innovaatiot, digitaalitalous, osaaminen sekä kauppapolitiikka EU:n ulkoisen kilpailukyvyn mahdollistajana. Lue lisää kestävän kasvun strategiasta
  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK) puheenjohtajina toimivat työministeri Timo Harakka ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Suomen pääteemoja työ-, sosiaali- ja terveyspolitiikan sektoreilla olivat hyvinvointitalous, sukupuolten välinen tasa-arvo, syrjimättömät työmarkkinat sekä jatkuvaan, elinikäiseen oppimiseen panostaminen työn murroksessa.
  • Energianeuvoston (TTE, Energy) puheenjohtajana toimi elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Energiapolitiikassa Suomen EU-puheenjohtajakauden painopiste oli säädösten toimeenpanossa ja EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana. Suomen kaudella jäsenmaat ja komissio viimeistelivät kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmansa (NECP) vuoden 2030 tavoitteiden toimeenpanon varmistamiseksi. Asiaa käsiteltiin sekä syyskuun että joulukuun neuvoston kokouksissa. Muita energianeuvostossa esillä olevia asioita olivat uudet innovatiiviset hiilineutraaliutta edistävät energiateknologiat ja ajoneuvojen rengasmerkintäasetus, jolla parannetaan energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Taustoituksia EU2019FI-sivuilla

Kestävän kasvun strategia
Toimivat sisämarkkinat lisäävät eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä
Digitaalitalous
Työn murros ja osaaminen
EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka
Innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat tarjoavat välineitä ilmastotavoitteiden toteutukseen
Energiaunionin hallintomalliasetus ja energia- ja ilmastosuunnitelmat

EU2019.fi-logo