Työsuhdekeksintölautakunta ja korkeakoulujaosto 2019-2021

TEM001:00/2019 Toimielin

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM001:00/2019

Asianumerot VN/7456/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 5.12.2018

Toimielimen tyyppi Lautakunta

Tavoitteet ja tuotokset

Työsuhdekeksintölautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain (työsuhdekeksintölaki, 656/1967) tai oikeudesta korkeakouluissa
tehtäviin keksintöihin annetun lain (korkeakoulukeksintölaki, 369/2006) soveltamista koskevissa asioissa. Työsuhdekeksintölain 11a §:n 2 momentin mukaan lautakunta voi, osapuolten niin sopiessa, toimia myös välimiesoikeutena.

Työsuhdekeksintölautakunnan lausuntoa voi pyytää työnantaja, työntekijä tai, milloin tuomioistuimessa on vireillä riita keksinnöstä, tuomioistuin. Sama oikeus on myös Patentti- ja
rekisterihallituksella, jos keksintöä koskeva hakemus on sen käsiteltävänä. Lautakunnan lausunnot ovat julkisia, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksistä muuta johdu.

Lisätietoja