Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

TEM014:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on kehittää palkkaturvalainsäädäntöä (palkkaturvalaki ja merimiesten palkkaturvalaki), lausuntokierros 23.6-15.8.2022, jatkovalmistelu, hallituksen esitys 173/2022 annettu 19.9.2022, EV 130/2022 vp, lait vahvistettu 11.11.2002, säädösnrot 896 ja 897/2022, voimaantulo 1.1.2023.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM014:00/2022

Asianumerot VN/615/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.11.2021 – 11.11.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 130/2022

Kehitetään palkkaturvalainsäädäntöä arvioiden mm. muutoksenhakujärjestelmää; tuomioon, yksipuoliseen tuomioon tai sovintoon perustuvien saatavien käsittelyä; työnantajan myötävaikutusvelvollisuutta ja viranomaisten tiedonsaantioikeuksia sekä väärinkäytöskysymyksiä ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan HE 88/2021 vp yhteydessä tekemiä huomiota. Arvioitu voimaantulo 1.1.2023.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Arvioinnin kohteena olevat kokonaisuudet ovat:
- Muutoksenhakujärjestelmä. Nykyiseen muutoksenhakujärjestelmään liittyy epäkohtia. Hankkeessa arvioidaan, millä tavalla palkkaturvan muutoksenhaku olisi järjestettävä, jotta se olisi yksinkertainen ja tarjoaisi riittävän oikeusturvan.
- Tuomioon, yksipuoliseen tuomioon tai sovintoon perustuvien saatavien käsittelyä palkkaturvassa. Millä edellytyksillä palkkaturvajärjestelmän tulisi turvata yksipuoliseen tuomioon tai sovintoon perustuvia saatavia, joiden peruste on jäänyt tosiasiassa selvittämättä.
- Työnantajan myötävaikutusvelvollisuus ja viranomaisten tiedonsaantioikeudet. Palkkaturvassa kohdataan runsaasti tilanteita, joissa työnantaja ei riittävässä määrin myötävaikuta maksamattomien saatavien selvittämisessä. Hankkeessa arvioidaan, voidaanko työnantajan myötävaikutusvelvoitetta jollakin tavalla vahvistaa ja onko palkkaturvaviranomaisella riittävät tiedonsaantioikeudet muilta viranomaisilta.
- Väärinkäytöskysymykset. Hankkeessa arvioidaan, vastaako väärinkäytöksiä koskeva sääntely käytännössä kohdattuja epäasiallisia tilanteita.

Lisäksi hankkeessa käsitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan HE 88/2021 vp yhteydessä tekemät huomiot. Hankkeessa voidaan toteuttaa myös muuta säädöshuoltoa sikäli kuin se on mahdollista hankkeen aikataulu huomioon ottaen.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on kehittää palkkaturvalainsäädäntöä (palkkaturvalaki ja merimiesten palkkaturvalaki), lausuntokierros 23.6-15.8.2022, jatkovalmistelu, hallituksen esitys 173/2022 annettu 19.9.2022, EV 130/2022 vp, lait vahvistettu 11.11.2002, säädösnrot 896 ja 897/2022, voimaantulo 1.1.2023.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena on ratkaista palkkaturvan kattavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä kehittää muutoksenhakua. Lisäksi hankkeella kehitetään palkkaturvamenettelyä siten, että viranomaisella olisi mahdollisuus ratkaista asiat nykyistä nopeammin.

Lisätietoja