Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä (ent. HE kasvupalveluvirastosta)

TEM030:00/2018 Säädösvalmistelu

Valtakunnallisesti keskitetyillä tukipalveluilla ja asiakastietojärjestelmillä turvattaisiin valtion ja maakuntien yhdessä käyttämien digitaalisten ja sähköisten sekä tietojärjestelmä- ja alustapalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Yhteiset palvelut edistävät osaltaan kasvupalvelujen saatavuutta ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Maakunnille yhteiset tukipalvelut ja asiakastietojärjestelmät tarjoaisivat asiakkaiden palveluintegraation työvälineen maakunnallisten kasvupalvelujen kilpailullisessa monituottajamallissa, jossa maakunnan palveluja voisivat tuottaa maakunta itse ja monet eri yksityiset palveluntuottajat.
Maksatustehtävien hoitaminen vuoden ajan turvaisi häiriöttömät maksatukset muutostilanteessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM030:00/2018

Asianumerot TEM/1260/03.01.01/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 1.4.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Reformit

Kärkihankkeet Maakuntauudistus

Toimenpiteet Maakuntauudistus

Lainvalmistelu

HE laiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  46/2018
  48/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  29.11.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi maakuntauudistuksen voimaan tullessa toimintaansa Kasvupalveluvirastona. Laissa kasvupalveluvirastosta säädettäisiin sen tehtävistä. Laissa kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä säädettäisiin alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa tarkoitettujen maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi eduskunnalle lakiesitykset Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

Esityksessä ehdotetaan, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen nykyinen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi kasvupalveluja vastaavien tietohallintopalvelujentuottamista TEM hallinnonalan virastona uudella nimellä Kasvupalveluvirasto. Kasvupalveluvirasto tuottaisi valtion ja maakuntien yhdessä käyttämät digitaaliset ja sähköiset palvelut sekä tietojärjestelmät ja alustat ja hoitaisi niiden käytön tuen tehtävät. Käytön tuen tehtävät siirrettäisiin Kasvupalveluvirastoon ELY-keskusten valtakunnallisesta TE-asiakaspalvelukeskuksesta. Kasvupalveluvirasto hoitaisi myös kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetut valtion korvauksia koskevat tehtävät ja vuoden pituisen siirtymäajan maakuntien myöntämien eräiden tukien maksamista koskevia tehtäviä.

Esityksessä ehdotetaan, että maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevat säännökset koottaisiin samaan lakiin. Samalla kumottaisiin yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettu laki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvallisuusselvityslakia. Asiakastietojen käsittelyä varten olisi rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmä ja yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä.

Lähtökohdat

Esitys liittyy maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen (HE 15/2017 vp ja HE 35/2018 vp). Esitykseen sisältyvässä Kasvupalveluvirastoa koskevassa lakiesityksessä säädettäisiin eräistä kasvupalveluihin liittyvistä tehtävistä vastaavasta viranomaisesta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevassa lakiesityksessä säädettäisiin kasvupalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa käytettävistä yhteisistä asiakastietojärjestelmistä ja asiakastietojen käsittelystä.

Kasvupalvelu-uudistukseen liittyvät jo annetut hallituksen esitykset ovat seuraavat
- HE laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018 vp)
- HE laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 93/2018 vp)
- HE laiksi kotoutumisen edistämisestä (96/2018 vp)

Lisätietoja

Lisää aiheesta