Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

TEM031:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM031:00/2017

Asianumerot TEM/949/03.01.01/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Toimenpiteet Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

Lainvalmistelu

HE laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  23/2018
  26/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  27.6.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Maakunta- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyen uudistetaan julkisia työvoima- ja yrityspalveluja, rakennerahastojen hallinnointia, yritystukia ja alueiden kehittämistukia koskeva lainsäädäntö.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laki yksityisistä rekrytointipalveluista. Lisäksi työttömyysturvalakia (1290/2002) ja eräitä muita lakeja muutettaisiin. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki (1369/2014), alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettu laki (7/2014), valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (9/2014) ja sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) kumottaisiin.

Esitys liittyy valmisteilla olevaan aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistukseen, jossa työ- ja elinkeinotoimistojen nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yrityspalvelut kootaan ja uudistetaan maakunnallisiksi kasvupalveluiksi sekä nykyisten maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten EU:n rakennerahastoihin liittyvät tehtävät siirretään maakuntien hoidettavaksi. Julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin työnvälitykseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä palveluista. Aluiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista koskevaan lakiin koottaisiin kasvupalveluun ja aluekehittämiseen (ml. rakennerahastotoiminta) liittyvien tukien myöntämistä koskevat säännökset. Lisäksi työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työ- ja elinkeinotoimistoille nykyisin kuuluvat työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin työttömyyskassojen, Kansaneläkelaitoksen ja maakuntien hoidettavaksi.

Lisätietoja

Lisää aiheesta