Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

TEM046:00/2021 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena valmistella hallituksen esitys yhtiöoikeutta koskevan digitalisointidirektiivin (EU) 2019/1151 ja viidennen rahanpesudirektiivin (EU) 2018/843, siltä osin jälkimmäinen koskee tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämistä, täytäntöönpanemiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM046:00/2021

Asianumerot VN/12702/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Keino Rakennetaan digitalisaation edistämisohjelma, jonka myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti

Lainvalmistelu

HE laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2021
  39/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  27.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 168/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia (129/1979) ja yritys- ja yhteisötietolakia (244/2001) digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla annetun direktiivin (EU) 2019/1151 ja direktiivillä (EU) 2018/849 muutetun rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849, siltä osin kuin jälkimmäisessä on kyse tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisestä, täytäntöönpanemiseksi. Esitys lisäisi jäsenvaltioiden yritysrekisterien tietojenvaihtoa. Sähköinen osakeyhtiön tai sivuliikkeen perustamisilmoitus tulisi käsitellä 5 arkipäivässä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyri Oksanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 123
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä säädettäisiin rajat ylittävästä tietojenvaihdon lisäämisestä rekisterien yhteenliittämisjärjestelmässä jäsenvaltioiden välillä. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi ilmoitettava sivuliikkeen rekisteröineelle jäsenvaltiolle rekisteriin merkitystä muutoksesta koskien yhtiön asiakirjoja ja tietoja. Vastaavasti saadessaan tällaisen tiedon, Patentti- ja rekisterihallituksen tulisi tehdä asiaa koskevat rekisterimerkinnät.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi merkittävä osakeyhtiö tai sivuliike kaupparekisteriin viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun sille on toimitettu kaikki rekisterimerkinnän tekemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, jos perustamisilmoitus on tehty sähköisesti.

Kaupparekisterilakiin lisättäisiin säännös direktiivillä (EU) 2018/843 muutetun rahanpesudirektiivin (EU) 2015/849 edellyttämästä tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisestä.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkittäisiin jatkossa osakeyhtiön ja sivuliikkeen yhtiöoikeusdirektiivin 16 artiklassa tarkoitettu EUID, joka on yrityksen eurooppalainen yksilöivä tunniste.

Tiivistelmä

Tarkoituksena valmistella hallituksen esitys yhtiöoikeutta koskevan digitalisointidirektiivin (EU) 2019/1151 ja viidennen rahanpesudirektiivin (EU) 2018/843, siltä osin jälkimmäinen koskee tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämistä, täytäntöönpanemiseksi.

Lisää aiheesta