Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

TEM063:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM063:00/2018

Asianumerot VN/6436/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain ja turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi kattamaan myös toimintojen suojaaminen turvauhilta. Laissa säädettäisiin turvauhkiin varautumisen ja turvallisuusjärjestelyjen yleiset perusteet kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittavasti sekä säädettäisiin turvauhkiin varautumisen lupa- ja valvontaviranomaistehtävät nykyisille lain valvontaviranomaisille Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja pelastusviranomaiselle.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Pauliina Kanerva, hallitusneuvos
[email protected]

Yhteyshenkilö
Lauri Wilenius, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 173
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena valmistella luonnos hallituksen esitykseksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä annetun lain (390/2005, jäljempänä kemikaaliturvallisuuslain) muuttamiseksi siten, että lain soveltamisalaa ehdotettaisiin muutettavaksi kattamaan myös toimintojen suojaaminen turvauhilta. Kemikaaliturvallisuuslaissa säädettäisiin turvauhkiin varautumisen ja turvallisuusjärjestelyjen yleiset perusteet kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittavasti. Lisäksi esitettäisiin muutosta suppeaa henkilöturvallisuusselvitystä koskevaan turvallisuusselvityslain 21 §:ään.

Lähtökohdat

HE-luonnoksen valmistelu pohjaa työryhmän työhön. TEM asetti kesäkuussa 2017 (ajalle 30. kesäkuuta 2017 – 30. marraskuuta 2017) työryhmän selvittämään rikolliseen toimintaan ja terrorismin uhkaan varautumiseksi tar-peelliset kehittämistarpeet vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevassa sääntelyssä. Lisäksi työryhmän tuli tehdä esitys tarvittavista säädöstoimista. Työryhmässä oli edustus useista eri viranomaisista sekä elinkeinoelämän järjestöistä. Sääntelytarpeiden selvittäminen kohdistui erityisesti vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin (390/2005, jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki).
Työryhmä oli työssään yksimielinen ja ehdottaa, että kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalaa laajennetaan ja laki kattaisi jatkossa myös lainvastaiselta toiminnalta varautumisesta sääntelyn. Työryhmän raportissa on annettu ehdotukset kemikaaliturvallisuuslain sekä oikeusministeriön vastuulla olevan turvallisuusselvityslain (726/2014) muuttamisesta. Työryhmän loppuraportti on ollut lausuntokierroksella. Lausunnoista on laadittu yhteenveto.

Hallituksen esityksen valmistelua jatkettiin syksyllä 2021. Valmistelun tueksi TEM asetti uuden työryhmän ajalle 3.11.2021 -31.5.2023. HE-luonnos oli lausuttavana 13.5.2021 - 24.6.2022.