Hallituksen esitys eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

TEM122:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on täydentää tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin (YVA-direktiivi) kansallista täytäntöönpanoa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM122:00/2021

Asianumerot VN/23/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.12.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  26/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.6.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Lakiin tehtävillä muutoksilla täydennettäisiin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

YhteyshenkilöJohanna Juvonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Juvonen, YLITARKASTAJA
puh. +358 295 064 220
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi YVA-direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentämisen edellyttämät täydennykset ja muutokset. Lunastuslupalakiin lisättäisiin YVA-menettelyn piiriin kuuluvien sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien lunastuslupaharkintaa täydentävät säännökset, jotka koskivat hankkeen linjaukselle ja toteuttamistavalle asetettavia vaatimuksia. Lunastuslupamenettelyssä annettavaan päätökseen voitaisiin liittää hankkeen toteuttamistapaa koskevia määräyksiä, jotka olisivat tarpeen hankkeesta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi lakiin esitetään sisällytettäväksi säännökset näiden päätösten noudattamisen valvonnasta.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on täydentää tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin (YVA-direktiivi) kansallista täytäntöönpanoa.

Lähtökohdat

Suomi on vastaanottanut 28.11.2019 Euroopan komissiolta virallisen huomautuksen koskien YVA-direktiivin täytäntöönpanoa. Komissio katsoo, että useita direktiivin säännöksiä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön. Hallituksen esityksen tarkoitusena on täydentää kansallista lainsäädäntöä direktiivin edellyttämiltä osin.

Lisää aiheesta