Hallituksen esitys laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

TEM012:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön ne osat EU:n uudesta markkinavalvonta-asetuksesta (2019/1020) ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksesta (2019/515), joilla arvioidaan olevan budjettivaikutuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM012:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 15.1.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2020
  41/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  5.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 138/2020

Esitys liittyy EU:n markkinavalvonta-asetuksen sekä vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen täytäntöönpanoon. Markkinavalvontalakiin tehdään muutoksia vaiheittain. 1.vaiheessa esitetään budjettivaikutteiset muutokset. Esityksessä ehdotetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille uusia tehtäviä. Tukes toimisi jatkossa EU:n markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitettuna kansallisena yhteyspisteenä. Kyseessä on jäsenvaltioille uusi tehtävä. Lisäksi organisoitaisiin uudelleen vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa tarkoitettu tuoteyhteyspisteen tehtävä siirtämällä se TEM:stä Tukesille. Lisäksi siirrettäisiin eräitä markkinavalvontatehtäviä Kuluttaja- ja kilpailuvirastolta Tukesille.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Emilia Tiuttu, Asiantuntija
puh. +358 295 047 127
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön ne osat EU:n uudesta markkinavalvonta-asetuksesta ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksesta, joilla arvioidaan olevan budjettivaikutuksia. Esityksessä ehdotetaan markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitetun yhteyspisteen sekä vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa tarkoitetun tuoteyhteyspisteen tehtävien osoittamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Lisäksi tekstiilimerkintäasetuksen ja jalkinemerkintädirektiivin markkinavalvontatehtävä esitetään tässä yhteydessä siirrettävän kansallisista syistä Kilpailu- ja Kuluttajavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Tarkoitus on uudistaa tekstiili- ja jalkinemerkintädirektiiviä koskevaa kansallista sääntelyä vaiheittain ja järjestää nykyinen kansallinen markkinavalvonta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston uusista tehtävistä ehdotetaan säännöksiä markkinavalvontalakiin (laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 1137/2016). Tukesille ehdotettavia uusia tehtäviä ovat:

1) kansallisen markkinavalvonnan yhteyspisteen tehtävä (uusi 4 a §)
2) tuoteyhteyspisteen tehtävä (uusi 4 c §)
3) tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvontatehtävä (uusi 4 d §).

Lisäksi ehdotetaan, että markkinavalvonnan yhteyspisteen tueksi säädettäisiin markkinavalvonnan yhteistyöryhmä (uusi 4 b §).

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Tarkoitus on, että laki tulee voimaan 1.1.2021 ja uusi kansallinen markkinavalvonnan yhteyspiste sekä markkinavalvonnan yhteistyöryhmä aloittavat silloin toimintansa. Tuoteyhteyspisteen tehtävät sekä tekstiili- ja jalkinemerkintöjen valvontatehtävät siirtyisivät Tukesiin vasta 16.7.2021 alkaen.

Tiivistelmä

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön ne osat EU:n uudesta markkinavalvonta-asetuksesta (2019/1020) ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksesta (2019/515), joilla arvioidaan olevan budjettivaikutuksia.

Lisätietoja