Avaruustrategian kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä päivittävä työryhmä

TEM025:00/2018 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM025:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2018 – 31.10.2018

Asettamispäivä 7.3.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Suomessa tarvitaan vahva elinkeinoelämän, tutkimuksen ja hallinnon yhteinen näkemys siitä, millaisin valinnoin, painotuksin ja rakentein Suomi on avaruuden tarjoamien mahdollisuuksien kärkihyödyntäjiä.

Suomen avaruusstrategiaa on tarpeen päivittää siten, että tunnistetaan suomalaisten toimijoiden vahvuudet ja ns. New Space Economyn tarjoamat mahdollisuudet sekä luodaan puitteet toimialan menestystä tukevalla hallinnolle.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.
Ehdotuksen tulee vastata mm. seuraaviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin:

1. Miten taata Suomessa paremmat toimintaedellytykset uudelle avaruusliiketoimin-nalle (New Space Economy) ja matalampi kynnys kasvaville yrityksille päästä uusille markkinoille,
2. Kuinka edistetään tehokkaasti globaalien teknologia-, tuote- ja palveluinnovaatioiden käyttöönottoa eri sovellusalueilla, kuten automaattiliikenteessä ja metsäteollisuudessa,
3. Kuinka huolehditaan Suomen edellytyksistä saada käyttöön satelliittien tuottamaa dataa,
4. Miten luodaan Suomen avaruusalalle parempi näkyvyys ja vaikuttavuus kansainvälisesti ja kansallisesti,
5. Kuinka hyödynnetään eurooppalaiset puitteet mahdollisimman tehokkaasti suoma-laisten toimijoiden kasvun edellytysten kasvattamiseen, ml. ESA:n teollisuuspoliittinen Suomi-työryhmä ja EU-puheenjohtajakauden tavoitteet
6. Miten varmistetaan avaruusteollisuuden ja -sovellusten rooli teollisessa yhteistyössä
7. Millaisin toimin julkinen valta voi tukea edelläkävijämarkkinoiden syntymistä, ml. innovaatiorahoitus, esikaupalliset hankinnat, PPP
8. Millainen rooli avaruuteen liittyvällä tutkimuksella ja koulutuksella tulee olla jatkossa Suomessa sekä
9. Millaiset hallinnolliset rakenteet ja resurssit Suomessa tarvitaan avaruusalan pitkä-jänteisen kehittämisen ja alan jatkuvuuden turvaamiseksi, mukaan lukien kansallinen hallinto, kansainvälinen edustaminen ja yritysten tukeminen, seuraava hallitus-ohjelma.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.

Lähtökohdat

Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013 -2020 hyväksyttiin 2013. Avaruusasiain neuvottelukunta ohjaa ja seuraa avaruusstrategian toteuttamista.

Painopiste avaruustoiminnassa on siirtymässä uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Avaruus on yksi digitaalisen murroksen keskeisistä mahdollistajista. Suomessakin kehitetään korkeatasoisia ratkaisuja avaruuden tutkimiseen ja hyödyntä-miseen, joten Suomessa on hyvät edellytykset avaruusliiketoiminnan kasvuun. Suomes-sa toimivat yritykset ovat eturintamassa uudistamassa tuotteitaan, palveluitaan ja liike-toimintamallejaan ns. New Space -aikakaudelle, mikä haastaa myös Suomen avaruus-strategian uudistamiseen. Business Finland on käynnistänyt alaa tukevat ohjelmatoi-menpiteet, joilla tavoitellaan alan viennin kaksinkertaistamista. Näiden lisäksi tarvitaan laajempia kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä.

Strategiatyöryhmän työ linkittyy Euroopan avaruusjärjestön (ESA:n) perustamaan ESA:n ja Suomen yhteiseen teollisuuspoliittiseen maatyöryhmään, joka identifioi ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet, joilla edistetään Suomen osallistumista ESA:n tuleviin ohjelmiin ja tuetaan Suomen avaruussektorin kehittymistä Suomen vahvuuksien mukaisesti.