Tilintarkastuslain muuttamista selvittävä työryhmä / HE luonnos tilintarkastuslain muuttamiseksi

TEM031:00/2016 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä tunnistaa keskeiset kansalliset sääntelytaakkaa aiheuttavat kysymykset tilintarkastuslaissa sekä selvittää esillä olleiden mahdollisten muutosesitysten vaikutukset. Selvitettäviä asioita muun muassa:
1. hallinnon tarkastus tilintarkastuksen kohteena,
2. tilintarkastusvelvollisuuden rajat sekä
3. toimintakertomuksen tilintarkastamisesta luopumisen vaikutukset siitä riippuen tehdäänkö vastaavat muutokset myös kirjanpitolakiin vai säilytetäänkö siinä oleva toimintakertomusta koskeva sääntely.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM031:00/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.4.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 27.4.2016

Lainvalmistelu

HE laiksi tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
  • Ei annettu istuntokaudella

Esityksessä ehdotetaan nostettavaksi tilintarkastusvelvollisuuden rajoja niin, että kaikki kirjanpitolain mukaiset yhtiömuotoiset (OY, KY, AY) mikroyritykset olisivat velvollisuuden ulkopuolella. Hankkeen tavoitteena on hallinnollisen taakan kevennys. Nykyiset alhaisemmat rajat pysyisivät muille yhteisömuodoille. Selvyyden vuoksi tarkennettaisiin, että kaikilla yleisen edun kannalta merkittävillä yhteisöillä on tilintarkastusvelvollisuus.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Selvitystyön tavoitteena oli identifioida mahdollisuudet sääntelyn keventämiseen ja ristiriitaisten säädösten purkamiseen tarkastettavien yritysten näkökulmasta. Samalla oli otettava huomioon mahdollisten muutosten vaikutukset sijoittajien, julkista valtaa edustavien omistajien ja verohallinnon toimintaan sekä vaikutukset harmaan talouden torjunnan tehokkuuteen.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä tunnistaa keskeiset kansalliset sääntelytaakkaa aiheuttavat kysymykset tilintarkastuslaissa sekä selvittää esillä olleiden mahdollisten muutosesitysten vaikutukset. Selvitettäviä asioita muun muassa:
1. hallinnon tarkastus tilintarkastuksen kohteena,
2. tilintarkastusvelvollisuuden rajat sekä
3. toimintakertomuksen tilintarkastamisesta luopumisen vaikutukset siitä riippuen tehdäänkö vastaavat muutokset myös kirjanpitolakiin vai säilytetäänkö siinä oleva toimintakertomusta koskeva sääntely.

Lähtökohdat

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti toimikaudelle 15.10.2014 - 30.10.2015 työryhmän valmistelemaan kansallisen lainsäädännön muutostarpeita liittyen tilintarkastusasetuksen ja direktiivin täytäntöönpanoon. Tämän työn tuloksena annettiin hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain ja eräiden siihen liittyvien lakin muuttamisesta.

Jatkovalmistelun aikana nousi yksittäisiä kansallisia muutostarpeita tilintarkastuslakiin liittyen. Ne edellyttivät sääntelytaakan arviointia sekä siihen perustuvaa arviointia sääntelytarpeesta ja mahdollisesti myös erillistä valmistelua. Tämän työn ensimmäisenä vaiheena työ- ja elinkeinoministeriö päätti asettaa virkamiestyöryhmän selvittämään tilintarkastussääntelyn yrityksille aiheuttamaa taakkaa.